Betekening en kennisgeving van stukken

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

De verzendende instanties zijn: de lokale rechtbanken (okrajna sodišča), de districtsrechtbanken (okrožna sodišča), de rechtbank voor arbeids- en sociale zaken (delovno in socialno sodišče), de administratieve rechtbank (upravno sodišče), de hogere rechtbanken (višja sodišča), het hooggerechtshof (Vrhovno sodišče), het grondwettelijk hof (Ustavno sodišče) en het bureau van de officier van justitie (Državno odvetništvo).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Alle districtsrechtbanken zijn ontvangende instanties.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Slovenië aanvaardt modelformulieren die zijn ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Ministerie van Justitie (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Fax: (+386)1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 4 - Verzending van stukken

Slovenië aanvaardt modelformulieren die zijn ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

Ingevolge de Sloveense wetgeving hoeft de betekening of kennisgeving van een stuk niet binnen een bepaalde termijn te worden verricht.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Slovenië aanvaardt certificaten die zijn ingevuld in het Sloveens of het Engels.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

  • Slovenië verzet zich niet tegen de mogelijkheid van betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren, onder de in artikel 13, lid 1, vastgestelde voorwaarden.
  • Slovenië verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in Slovenië bevindende personen door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren van een andere lidstaat, behalve wanneer van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening of kennisgeving is krachtens de Sloveense wetgeving niet toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In afwijking van artikel 19, lid 1, van de verordening, kan een rechter een beslissing geven, ook wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, mits aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2, van de verordening is voldaan.

Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel kan worden ingediend binnen een jaar na de datum waarop de beslissing is gegeven.

Laatste update: 19/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.