Betekening en kennisgeving van stukken

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

In Spanje zijn de griffiers van de verschillende rechtbanken de verzendende instanties (Letrados de la Administración de Justicia).

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

Wat betreft de wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen, beschikken de rechtbanken nu over IT- en telematica-uitrusting, maar het gebruik daarvan bevindt zich nog in een pril stadium. De post is het enige middel dat momenteel beschikbaar is voor het ontvangen van stukken, maar mogelijk kunnen daarvoor in de toekomst IT-instrumenten worden gebruikt.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Voor het invullen van het modelformulier aanvaarde talen: Engels, Frans, Portugees of Spaans.

Artikel 3 - Centrale instantie

De door Spanje aangewezen centrale autoriteit is het subdirectoraat-generaal Internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirectoraat-generaal Internationale justitiële samenwerking

Ministerie van Justitie

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: +34 913904457

Momenteel is de post het enige middel dat wordt aanvaard voor het ontvangen van stukken.

Aanvaarde talen: Spaans, Frans en Engels.

Artikel 4 - Verzending van stukken

Spanje aanvaardt aanvragen (met gebruikmaking van het modelformulier) in het Engels, het Frans, het Portugees en het Spaans.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

De termijnen lopen uiteen en zijn afhankelijk van het soort document dat wordt betekend of waarvan wordt kennis gegeven en van het soort procedure of het in de procedure bereikte stadium.

De termijnen bedragen in het algemeen drie of vijf dagen.

De krachtens de relevante procedureregels toepasselijke bepalingen zijn van toepassing.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Spanje aanvaardt certificaten van betekening of kennisgeving in het Engels, het Frans, het Portugees en het Spaans.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

De kosten van betekening of kennisgeving zijn die waarin het toepasselijke Spaanse recht voorziet, maar momenteel is daarin geen bedrag vastgesteld.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Spanje verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van stukken uit andere lidstaten door middel van diplomatieke of consulaire diensten, tenzij deze betrekking hebben op een onderdaan van die lidstaat (lidstaat van herkomst).

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Het Spaanse recht voorziet niet in dit soort betekening of kennisgeving, die derhalve niet is toegestaan.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

In Spanje kunnen rechters de aanhouding opheffen en een beslissing geven ondanks de bepalingen van artikel 19, lid 1, als aan alle vereisten van artikel 19, lid 2, is voldaan.

Wat betreft de bevoegdheid van de rechter om verzoeken om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel te aanvaarden, heeft Spanje gespecificeerd dat dergelijke verzoeken niet ontvankelijk zullen zijn wanneer zij meer dan een jaar na de datum van de beslissing worden ingediend.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Nog geen gegevens beschikbaar

Laatste update: 20/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.