Betekening en kennisgeving van stukken

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2, lid 1 - Verzendende instanties

Rechterlijke instanties, deurwaarders en andere Zweedse instanties die bevoegd zijn voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 2 - Ontvangende agentschappen

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 2, lid 4, onder c) - de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen

De stukken kunnen worden ontvangen per post of fax of met behulp van andere middelen die voor een specifiek geval zijn overeengekomen. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen.

Artikel 2, lid 4, onder d) - de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen.

Het modelformulier kan worden ingevuld in het Zweeds of het Engels.

Artikel 3 - Centrale instantie

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 4 - Verzending van stukken

Zowel het Zweeds als het Engels wordt aanvaard voor het modelformulier.

Artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2 - door het nationale recht gestelde termijnen voor de betekening of kennisgeving van stukken

N.v.t.

Artikel 10 - Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Zowel het Zweeds als het Engels wordt aanvaard voor het certificaat van betekening of kennisgeving.

Artikel 11 - Kosten van betekening of kennisgeving

Zweden is niet voornemens kosten aan te rekenen voor bijstand door een deurwaarder of een andere bevoegde persoon.

Artikel 13 - Betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren

Zweden aanvaardt betekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren.

Artikel 15 - Rechtstreekse betekening of kennisgeving

In bepaalde gevallen is het krachtens het Zweedse recht toegestaan dat een belanghebbende bij een rechtsgeding de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken rechtstreeks doet verrichten door deurwaarders, ambtenaren of andere bevoegde personen.

Artikel 19 - Niet-verschenen verweerder

De Zweedse rechters zijn niet verplicht een beslissing te geven indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2, maar niet aan die van artikel 19, lid 1. Zweden is niet voornemens om een verklaring in de zin van artikel 19, lid 4, af te geven.

Artikel 20 - overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2

Noordse overeenkomst van 26 april 1974 inzake wederzijdse juridische bijstand met betrekking tot de betekening en de kennisgeving van stukken en de verkrijging van bewijs (SÖ 1975:42).

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.