Betekening en kennisgeving van stukken

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1393/2007

NB! Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, beoogt een verbetering en vergemakkelijking van de verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken of handelszaken tussen de EU-landen.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met inbegrip van Denemarken dat bevestigd heeft de verordening te willen toepassen door middel van een verklaring gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

De verordening voorziet in verschillende methodes voor verzending, betekening en kennisgeving van stukken: verzending tussen verzendende en ontvangende instanties; verzending langs diplomatieke of consulaire weg, betekening per post en rechtstreekse betekening.

De verzendende instanties zijn bevoegd voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke verzending van stukken die in een ander EU-land moeten worden betekend. De ontvangende instanties zijn bevoegd voor de ontvangst van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit een ander EU-land. De centrale instantie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de verzendende instanties en voor het zoeken naar oplossingen voor elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de verzending van de te betekenen stukken.

De verordening voorziet in zeven formulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken, gedaan te 's-Gravenhage op 15 november 1965

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)

Laatste update: 01/07/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.