Doręczanie dokumentów

Belgia

Autor treści:
Belgia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne sposoby odbioru dokumentów: poczta, telefon, faks, poczta elektroniczna.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Języki, w których można wypełnić standardowy formularz: francuski, niderlandzki, niemiecki i angielski.

Art. 3 - Agencja centralna

Centralnym organem jest Krajowa Izba Komorników Sądowych (Chambre Nationale des Huissiers de Justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 538 00 92

Faks: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informacje mogą być przekazywane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Akceptowane języki: francuski, niderlandzki, niemiecki i angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Belgia akceptuje formularze wniosków (formularze standardowe) w języku francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Belgia stosuje system podwójnej daty w celu określenia momentu doręczenia: data, którą należy uznać za moment doręczenia różni się w zależności od tego, czy chodzi o odbiorcę pisma czy o nadawcę pisma.

Zgodnie z art. 53bis belgijskiego kodeksu sądowego – o ile ustawa nie stanowi inaczej – w przypadku odbiorcy bieg terminu rozpoczyna się od doręczenia pisma w postaci papierowej i liczy się:

1° w przypadku doręczenia w formie pisma sądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru – od pierwszego dnia po dniu, kiedy pismo dostarczono na adres odbiorcy lub – w stosownych przypadkach – w podane przez niego miejsce pobytu lub na adres do doręczeń;

2° w przypadku doręczenia w formie listu poleconego lub listu zwykłego – od trzeciego dnia roboczego po dniu, kiedy pismo przekazano służbom pocztowym, o ile odbiorca nie dostarczy dowodów na brak doręczenia.

W odniesieniu do nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania (lub datę złożenia na poczcie lub w kancelarii).

Jeśli strona postępowania, która przegrała w sądzie pierwszej instancji, chce wnieść środek odwoławczy, powinna mieć możliwość zrobienia tego bez konieczności czekania na doręczenie orzeczenia.

Podobna zasada ma zastosowanie w sytuacji, kiedy osoba, która chce przerwać bieg terminu przedawnienia, przesyła dokument przerywający bieg terminu przedawnienia (dokument pozasądowy).

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Belgia przyjmuje formularze poświadczenia w języku francuskim, niderlandzkim, niemieckim oraz angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Koszty doręczenia przez komornika sądowego (huissier de justice) stanowią stałą opłatę ryczałtową w wysokości 165 EUR (wraz z VAT), którą uiszcza wnioskodawca w odniesieniu do każdego dokumentu doręczonego osobie fizycznej lub prawnej. Komornik sądowy może zażądać zapłaty całej tej kwoty lub jej części przed podjęciem jakichkolwiek działań. W przypadku gdy w odniesieniu do opłat za doręczenie zastosowanie ma podatek VAT państwa pochodzenia na mocy przepisów UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, komornik dokonuje zwrotu ewentualnej nadpłaty. Płatność tę należy uregulować bezpośrednio za pośrednictwem banku lub instytucji finansowej w Belgii zatwierdzonej przez państwo wnioskodawcy; opłaty bankowe ponosi zleceniodawca.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Belgia nie wyraża zgody na korzystanie na jej terytorium z możliwości przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Belgia nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od postanowień ust. 1, sądy belgijskie mogą wydać orzeczenie, o ile spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu przewidziany w ust. 4 należy złożyć w terminie jednego roku licząc od dnia wydania orzeczenia.

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.