Doręczanie dokumentów

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostką przekazującą pozwy lub równoważne dokumenty za granicę jest sąd, przed którym toczy się sprawa.

Jednostką przekazującą dokumenty pozasądowe za granicę jest sąd rejonowy (rayonen sad) właściwy dla obecnego miejsca pobytu, miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby jednostki organizacyjnej wnoszącej o doręczenie takich dokumentów; w przypadku dokumentów poświadczonych przez notariusza jednostką przekazującą jest sąd rejonowy właściwy dla rejonu, w którym znajduje się kancelaria notarialna.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

W przypadku Republiki Bułgarii jednostką przyjmującą jest sąd rejonowy, w którego rejonie ma nastąpić doręczenie dokumentów.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Sądy rejonowe akceptują przesłane pocztą wnioski o doręczenie oraz załączone do nich dokumenty, które podlegają doręczeniu.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Sądy rejonowe przyjmują standardowe formularze wypełnione w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości,

Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej i Spraw Europejskich (Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”).

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faks: +3592 9809223

e-mail: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Standardowy formularz wniosku o przekazanie dokumentów można wypełnić w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Bułgarskie przepisy nie przewidują terminu na doręczenie dokumentów.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Republika Bułgarii zezwala na sporządzenie poświadczenia doręczenia oraz kopii doręczanego dokumentu w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Bułgarskie przepisy nie przewidują opłat za doręczenie dokumentów w standardowy sposób. Opłatę ustaloną zgodnie z „Wykazem opłat i kosztów” zawartym w ustawie o komornikach prywatnych nalicza się za doręczenie dokumentów w sposób szczególny.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Republika Bułgarii oświadcza, że wyraża zgodę na doręczanie dokumentów w sposób przewidziany w art. 13 ust. 1 na swoim terytorium jedynie wówczas, gdy adresat jest obywatelem państwa członkowskiego, z którego dany dokument pochodzi (art. 608 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Bułgarskie przepisy nie przewidują doręczenia bezpośredniego, o którym mowa w art. 15 (art. 613 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Republika Bułgarii niniejszym oświadcza, że nie skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 19 ust. 2.

Wniosek na podstawie art. 19 ust. 4 można złożyć w ciągu jednego roku od wydania orzeczenia przez sąd.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Republika Bułgarii nie zawarła ani nie utrzymuje w mocy żadnych zgodnych z rozporządzeniem umów na potrzeby dodatkowego przyspieszenia lub uproszczenia przekazywania dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.