Doręczanie dokumentów

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Artykuł 2 ust. 1

Właściwymi chorwackimi jednostkami przekazującymi na potrzeby doręczania dokumentów za granicę są:

- w przypadku dokumentów sądowych – sąd, który ma obowiązek dokonać doręczenia;

- w przypadku dokumentów pozasądowych – sąd rejonowy (općinski sud), w którego okręgu osoba, której ma zostać doręczony dokument ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu bądź siedzibę;

- w przypadku dokumentów, które zostały poświadczone lub sporządzone przez notariusza – sąd rejonowy, w którego okręgu notariusz prowadzi praktykę.

Jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe (županijski sudovi), sądy gospodarcze (trgovački sudovi), Apelacyjny Sąd Gospodarczy (Visoki trgovački sud) i Sąd Najwyższy (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Prezes Sądu Najwyższego może wskazać nie więcej niż jeden sąd lub może wskazać jedynie niektóre sądy rejonowe w okręgu jednego lub większej liczby sądów okręgowych do doręczania tych dokumentów.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Artykuł 2 ust. 2

Jednostką przyjmującą na potrzeby doręczeń jest w Republice Chorwacji:

- sąd rejonowy, w którego okręgu dokumenty mają zostać doręczone zgodnie z informacjami z sądowej bazy danych.

Prezes Sądu Najwyższego może wskazać nie więcej niż jeden sąd lub może wskazać jedynie niektóre sądy rejonowe w okręgu jednego lub większej liczby sądów okręgowych do doręczania tych dokumentów.

W sądowej bazie danych znajduje się wykaz sądów rejonowych wraz z ich właściwością miejscową.

W bazie tej zamieszczono w porządku alfabetycznym wykaz miejscowości wraz z ich kodami pocztowymi.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Artykuł 2 ust. 4 lit. c)

W Republice Chorwacji przyjmuje się dokumenty przesłane drogą pocztową.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Artykuł 2 ust. 4 lit. d)

Chorwacja akceptuje standardowe formularze wypełnione w języku chorwackim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Organem centralnym odpowiedzialnym za a) przekazywanie informacji do jednostek przekazujących; b) rozwiązywanie problemów, gdyby takie się pojawiły w czasie przekazywania dokumentów do doręczeń; c) przesyłanie dalej – w wyjątkowych przypadkach – na wniosek jednostki przekazującej wniosku o doręczenie do właściwej jednostki przyjmującej, jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
Tel.: +385 1 371 40 00
Faks: +385 1 371 45 07
Strona internetowa: http://www.mprh.hr

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Chorwacja akceptuje standardowe formularze wypełnione w języku chorwackim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Na podstawie prawa chorwackiego nie ma terminów maksymalnych na doręczenie dokumentów.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Chorwacja przyjmuje poświadczenie doręczenia sporządzone w języku chorwackim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Nie przewiduje się żadnej opłaty pokrywającej koszty z tytułu doręczenia na terytorium Republiki Chorwacji.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

a) Republika Chorwacji nie sprzeciwia się doręczaniu dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych w okolicznościach określonych w art. 13 ust. 1.

b) Republika Chorwacji nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów z sądów państw członkowskich stronie zamieszkującej w Chorwacji, chyba że dokumenty mają być doręczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego te dokumenty pochodzą (art. 13 ust. 2).

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo chorwackie nie przewiduje doręczenia bezpośredniego.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

a) Chorwackie sądy mogą orzekać, jeżeli warunki określone w art. 19 ust. 2 zostały spełnione.

b) Wniosek o przywrócenie terminu zostanie odrzucony, jeżeli minął rok od wydania orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Umową lub porozumieniem, których stroną jest państwo członkowskie zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 ust. 2 rozporządzenia, jest:

- umowa między Republiką Chorwacji a Republiką Słowenii z dnia 7 lutego 1994 r. o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.