Doręczanie dokumentów

Cypr

Autor treści:
Cypr

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cypr

Tel.: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cypr

Tel.: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Poczta, faks, poczta elektroniczna

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Język grecki i angielski

Art. 3 - Agencja centralna

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cypr

Tel.: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Na potrzeby krajowego doręczenia jednostka przekazująca powinna złożyć formularz – zamieszczony w załączniku I – w dwóch egzemplarzach oznaczonych odpowiednio NA POTRZEBY DORĘCZENIA oraz DO ZWROTU.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Prawo cypryjskie nie określa szczególnych terminów, w których należy dokonać doręczenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Język angielski

Art. 11 - Koszty doręczenia

21,00 EUR od każdego dokumentu

Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Rachunek: 6001017 – Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Kod Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Wszystkie wnioski o doręczenie pism sądowych należy składać w sposób opisany powyżej. Jeśli wniosek złożono bez uiszczenia opłaty i nie załączono odpowiedniego potwierdzenia przelewu, wniosek podlega zwrotowi, a w sprawie nie podejmuje się żadnych czynności z nim związanych.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Brak sprzeciwu co do tego rodzaju doręczenia

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo cypryjskie zezwala na doręczenie bezpośrednie.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Na życzenie powoda sędziowie mogą wydać wyrok w granicach swobody uznania, pod warunkiem że spełniono wszystkie przesłanki wymienione w artykule.

Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie roku, przy czym należy tego dokonać w rozsądnym terminie od chwili zapoznania się przez pozwanego z treścią orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.