Doręczanie dokumentów

Czechy

Autor treści:
Czechy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Sądy, kancelarie komornicze, prokuratury

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Możliwe sposoby przyjmowania dokumentów:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego;
  • faks;
  • droga elektroniczna.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz należy wypełnić w języku czeskim, słowackim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Minsterstwo Sprawiedliwości, Departament Spraw Międzynarodowych (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praga 2

Telefon: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Republika Czeska przyjmuje formularze wypełnione nie tylko w języku czeskim, ale również w języku słowackim i angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

W Republice Czeskiej nie określono żadnych terminów doręczania dokumentów.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Republika Czeska przyjmuje potwierdzenia doręczenia wystawione nie tylko w języku czeskim, ale również w języku słowackim i angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Doręczenie w Republice Czeskiej nie podlega opłacie.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Republika Czeska oświadcza, że zezwala na swoim terytorium na doręczenie tego rodzaju.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Republika Czeska oświadcza, że prawo czeskie nie zezwala na doręczenie tego rodzaju na jej terytorium.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Artykuł 19(2)

Z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1, sądy w Republice Czeskiej mogą wydać wyrok, nawet jeżeli nie otrzymano potwierdzenia doręczenia, o ile zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 19 ust. 2.

Artykuł 19(4)

W Republice Czeskiej nie obowiązuje termin tego rodzaju.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Komisja otrzyma teksty poniższych umów.

  • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., pozostająca w mocy w stosunkach między Republiką Czeską a Polską (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Umowa między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Węgierską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Bratysławie dnia 28 marca 1989 r., pozostająca w mocy w stosunkach między Republiką Czeską a Węgrami (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Umowa między Republiką Czeską a Republiką Słowacką o pomocy prawnej świadczonej przez organy sądowe i określonych stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Pradze w dniu 29 października 1992 r. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Umowa między Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec o dalszym ułatwianiu udzielania pomocy prawnej w oparciu o konwencje haskie: Konwencję dotyczącą procedury cywilnej z dnia 1 marca 1954 r., Konwencję o doręczaniu za granicą dokumentów sadowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r. i Konwencję o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 18 marca 1970 r. (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.