Doręczanie dokumentów

Dania

Autor treści:
Dania

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostkami przekazującymi są sądy:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (duńskie biuro sądowe ds. doręczeń za granicę)

c/o Retten på Frederiksberg (Sąd Pierwszej Instancji we Frederiksbergu)

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Jednostkami przekazującymi są sądy:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse (duńskie biuro sądowe ds. doręczeń za granicę)

c/o Retten på Frederiksberg (Sąd Pierwszej Instancji we Frederiksbergu)

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty można przesyłać pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że treść przyjętego dokumentu oddaje w pełni treść doręczonego dokumentu, a wszystkie oznaczenia na dokumencie są czytelne.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Dania zezwala na wypełnienie formularza, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, w języku duńskim, angielskim lub francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tel.: +45 7226 8400

Faks: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Dokumenty można przesyłać pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że treść przyjętego dokumentu oddaje w pełni treść doręczonego dokumentu, a wszystkie oznaczenia na dokumencie są czytelne.

Dania przyjmuje formularze, których wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, w języku duńskim, angielskim lub francuskim.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tel.: +45 7226 8400

Faks: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Dokumenty można przesyłać pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że treść przyjętego dokumentu oddaje w pełni treść doręczonego dokumentu, a wszystkie oznaczenia na dokumencie są czytelne.

Dania przyjmuje formularze, których wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, w języku duńskim, angielskim lub francuskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Dania nie skorzysta z możliwości odstąpienia od stosowania przepisów art. 9 ust. 1 i 2.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Dania przyjmuje poświadczenia sporządzone w języku duńskim, angielskim lub francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Za doręczenie dokumentów sądowych z innego państwa członkowskiego nie pobiera się żadnych opłat.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Dania wyraża zgodę na dokonywanie doręczeń dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych zgodnie z art. 13 ust. 1.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Co do zasady sądy mogą inicjować doręczenie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego, a o pomoc w doręczeniu można zwrócić się do sądu.

Ponadto inne organy (bez udziału sądu) mogą dokonywać bezpośredniego doręczenia dokumentów przez urzędnika sądowego.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

W odniesieniu do art. 19 ust. 2 Dania zawiadamia, że duńskie sądy mogą wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymano poświadczenia potwierdzającego doręczenie lub dostarczenie, jeśli spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 2.

W odniesieniu do art. 19 ust. 4 Dania zawiadamia, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy pozwany nie stawił się przed sądem, należy złożyć przed upływem roku od wydania orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Umowa nordycka z dnia 26 kwietnia 1974 r. o wzajemnej pomocy prawnej PDF (81 Kb) da

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.