Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Doręczanie dokumentów

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostką przekazującą jest Wysoki Trybunał - Wydział Ławy Królewskiej - Dział Doręczeń Międzynarodowych (The High Court - Queens Bench - Foreign Process Section).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Jednostką przyjmującą jest Wysoki Trybunał - Wydział Ławy Królewskiej - Dział Doręczeń Międzynarodowych (The High Court - Queens Bench - Foreign Process Section).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty przesyłane są faksem i pocztą.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz można wypełnić w językach angielskim i francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Wielka Brytania

Tel.:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Komunikacja odbywa się pocztą, faksem, pocztą elektroniczną i telefonicznie. Za weryfikację tłumaczeń odpowiada organ centralny.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Zjednoczone Królestwo akceptuje formularze wniosków (formularze standardowe) w języku angielskim i francuskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Zjednoczone Królestwo zamierza uczynić odstępstwo od tych przepisów z uwagi na to, że artykuł ten jedynie jeszcze bardziej skomplikowałby złożone przepisy prawa Zjednoczonego Królestwa regulujące terminy, w tym terminy przedawnienia. Ustalenie dokładnej daty doręczenia jest bardzo ważne, ponieważ na jej podstawie określa się termin, od którego strona może wnosić o wydanie wyroku zaocznego. Zjednoczone Królestwo nie uważa, aby dokładne znaczenie tego przepisu i jego zamierzone działanie w praktyce były dostatecznie jasne; w rezultacie przepis ten może prowadzić do nieporozumień. Zjednoczone Królestwo uważa zatem, że lepiej pozostawić tę kwestię w gestii prawa krajowego przynajmniej do czasu, aż Zjednoczone Królestwo będzie mogło ocenić, jak przepis ten działa w praktyce w pozostałych państwach członkowskich po wdrożeniu rozporządzenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Zjednoczone Królestwo akceptuje poświadczenia w języku angielskim i francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Za doręczenie nie pobiera się opłat.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Zjednoczone Królestwo nie zamierza sprzeciwiać się stosowaniu na swoim terytorium prawa nadanego na mocy art. 13 ust. 1.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Anglia i Walia sprzeciwiają się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Zgodnie z obowiązującym postanowieniem konwencji haskiej sądy w Zjednoczonym Królestwie, niezależnie od przepisów ust. 1, mogą wydawać orzeczenia, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Termin po wydaniu orzeczenia, po upływie którego wnioski o przywrócenie terminu przewidziane w ust. 4 nie będą dopuszczalne.

Sąd, rozważając sprzeciw od wyroku zaocznego, musi mieć na uwadze to, czy osoba wnosząca sprzeciw od takiego wyroku złożyła wniosek w tej sprawie niezwłocznie.

Ostatnia aktualizacja: 30/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.