Doręczanie dokumentów

Estonia

Autor treści:
Estonia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Na potrzeby przyjmowania dokumentów dostępne są następujące środki komunikacji: poczta, faks, kanały łączności elektronicznej zgodnie z warunkami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Używany może być język estoński lub angielski.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: +372 620 8183

Faks: +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Na postawie art. 4 ust. 3 oraz 10 ust. 2 rozporządzenia, Estonia akceptuje standardowe formularze wypełnione w języku estońskim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

W prawie estońskim nie przewidziano określonego terminu doręczenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Na postawie art. 4 ust. 3 oraz 10 ust. 2 rozporządzenia Estonia akceptuje standardowe formularze wypełnione w języku estońskim lub angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Za doręczenie dokumentów nie pobiera się zwykle opłaty.

Jeżeli pisma procesowe doręcza komornik sądowy, opłata wynosi 40 EUR w przypadku gdy zostały one doręczone adresatowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu:

1) za pomocą adresu lub danych telekomunikacyjnych zamieszczonych w ewidencji ludności lub też adresu internetowego: isikukood@eesti.ee;

2) na adres zamieszczony w rejestrze osób samozatrudnionych i osób prawnych prowadzonym w Estonii lub za pomocą danych telekomunikacyjnych wprowadzonych do systemu informatycznego tego rejestru.

W niewymienionych powyżej przypadkach opłata należna komornikowi sądowemu za doręczenie pism procesowych wynosi 70 EUR. Jeżeli osoba, której dokumenty mają zostać doręczone, ma prawny obowiązek przekazać informacje dotyczące jej adresu lub danych telekomunikacyjnych do ewidencji ludności lub rejestru osób samozatrudnionych i osób prawnych prowadzonego w Estonii i osoba ta nie spełniła tego obowiązku, w tym jeżeli dane znajdujące się w rejestrze są nieaktualne lub nieprawidłowe z jakichkolwiek innych przyczyn w związku z czym nie można doręczyć pism procesowych, osoba wnosząca o doręczenie powinna uiścić 35 EUR z powyżej wspomnianej opłaty wynoszącej 70 EUR, zgodnie z decyzją dotyczącą opłaty należnej komornikowi sądowemu, a pozostałe 35 EUR powinna zapłacić osoba, której pisma mają zostać doręczone.

Jeżeli pismo procesowe nie może zostać doręczone, mimo iż komornik sądowy dołożył wszelkich starań, by je doręczyć zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach, komornik sądowy ma prawo zażądać opłaty w wysokości 40 EUR wydając postanowienie o należnej opłacie oraz zawiadomienie o doręczeniu, w tymo wszystkich krokach, które podjął w celu doręczenia pisma procesowego.

Komornik sądowy nie może żądać opłaty jeżeli nie dołożył wszelkich starań, by doręczyć pismo zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach w terminie wyznaczonym przez sąd i w przypadku, gdy doręczenie pisma nie było możliwe.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia pisma mogą być doręczone przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innych państw członkowskich w Estonii, wyłącznie jeżeli mają zostać one doręczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego pisma pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Doręczenie pism w sposób określony w art. 15 rozporządzenia nie jest dozwolone w Estonii.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sąd estoński może także wydać orzeczenie w danej sprawie w okolicznościach określonych w art. 19 ust. 2 rozporządzenia, nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia pisma procesowego pozwanemu. Zgodnie z art. 19 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia wniosek o przywrócenie terminu można wnieść do sądu w terminie jednego roku od wydania orzeczenia, które kończy postępowanie w sprawie.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych;

Umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estońską i Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.