Doręczanie dokumentów

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

We Francji jednostkami przekazującymi są komornicy (huissiers de justice) oraz sekretariaty sądów (greffes des juridictions).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

We Francji jednostkami przyjmującymi są wyłącznie komornicy (huissiers de justice).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Możliwości odbioru dokumentów, którymi dysponują jednostki: przesyłki pocztowe.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim lub w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Organem centralnym jest Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civil (BDIP).

Adres:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Poczta elektroniczna: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Znajomość języków: francuski i angielski

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim lub w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Francja podnosi, że zgodnie z jej ustawodawstwem pismo należy doręczyć w terminie określonym w art. 8 §3 i 9 §2.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Francja dopuszcza wypełnienie poświadczenia doręczenia (za pośrednictwem komornika lub sekretariatu sądu) nie tylko w języku francuskim, ale również w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Opłata stała z tytułu czynności komorniczej wynosi 48,75 EUR (rozporządzenie z dnia 26 lutego 2016 r.) Przekazaniu dokumentów musi towarzyszyć odpowiednia płatność, z wyjątkiem sytuacji, w których wnioskodawca korzysta z pomocy prawnej.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Francja nie wyraża zgody na korzystanie na swoim terytorium z możliwości doręczania przez inne państwo członkowskie na terytorium Francji pism sądowych drogą konsularną lub dyplomatyczną, chyba że odbiorcą dokumentu jest obywatel państwa członkowskiego, z którego pisma pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Francja nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sędzia francuski, nie naruszając postanowień ust. 1, może wydać orzeczenie, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu przewidziany w ust. 4 należy złożyć w terminie roku, licząc od dnia wydania orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Konwencja z dnia 1 marca 1954 r. dotycząca procedury cywilnej

Konwencja z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania konwencji podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r., sporządzony dnia 5 kwietnia 1967 r.

Układ między Republiką Francuską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii o ułatwieniu stosowania Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Belgradzie dnia 29 października 1969 r.

Konwencja między Republiką Francuską a Socjalistyczną Republiką Rumunii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 listopada 1974 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy i współpracy sądowej między Republiką Francuską a Republiką Austrii uzupełniająca Konwencję haską z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącą procedury cywilnej, sporządzona w Wiedniu dnia 27 lutego 1979 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń między Republiką Francuską a Węgierską Republiką Ludową, sporządzona w Budapeszcie dnia 31 lipca 1980 r.

Konwencja między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o pomocy prawnej oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych, rodzinnych i handlowych, sporządzona dnia 10 maja 1984 r.

Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, sporządzona w Sofii dnia 18 stycznia 1989 r.

Ostatnia aktualizacja: 07/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.