Doręczanie dokumentów

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostką przekazującą dokumenty sądowe jest sąd doręczający dany dokument (§ 1069 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego (niem. ZPO).

Jednostką przekazującą dokumenty pozasądowe jest sąd rejonowy (Amtsgericht), na którego obszarze właściwości osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. W przypadku aktów notarialnych jednostką przekazującą jest również sąd rejonowy, na którego obszarze właściwości notariusz sporządzający dany akt notarialny prowadzi swoją kancelarię. W odniesieniu do osób prawnych jednostką przekazującą jest sąd rejonowy, na którego obszarze właściwości dana osoba prawna ma swoją siedzibę główną. Rządy krajów związkowych mogą w drodze rozporządzenia powierzyć jednemu sądowi rejonowemu wykonywanie zadań jednostki przekazującej dla obszarów właściwości kilku sądów rejonowych (§ 1069 ust. 1 ZPO).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

W zakresie doręczania dokumentów w Republice Federalnej Niemiec niemiecką jednostką przyjmującą, w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 jest sąd rejonowy, na obszarze właściwości którego należy dokonać doręczenia. Rządy krajów związkowych mogą w drodze rozporządzenia powierzyć jednemu sądowi rejonowemu wykonywanie zadań jednostki przyjmującej dla obszarów właściwości kilku sądów rejonowych.

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne są następujące środki komunikacji:

– przyjmowanie i przekazywanie: poczta i prywatne usługi kurierskie, faks,

– inne (nieoficjalne) środki komunikacji: telefon i poczta elektroniczna.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Zadania organu centralnego wykonuje w każdym kraju związkowym w Niemczech jednostka wyznaczona przez rząd tego kraju związkowego. Są to zazwyczaj władze sądowe na szczeblu kraju związkowego lub sąd apelacyjny danego kraju związkowego.

Jako adres pocztowy – o ile dany organ taki adres posiada – podano najpierw adres siedziby organu, a w pozostałych przypadkach (lub dodatkowo) adres skrzynki pocztowej.

Przesyłki ekspresowe i paczki (włącznie z małymi paczkami) należy przesyłać wyłącznie na adres siedziby organu.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Formularz w załączniku I (wniosek) można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Z perspektywy wnioskodawcy, co ma wyłączne znaczenie w przepisach art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2, w prawie niemieckim dokładna data doręczenia rzadko decyduje o biegu terminów, ponieważ z reguły wystarczające jest, aby dokument w terminie wpłynął do sądu, jeżeli zaraz po tym następuje doręczenie (§ 167 ZPO). Jeżeli w danym przypadku istotna jest dokładna data doręczenia, stosuje się § 222 ust. 2 ZPO w związku z §§ 187 i n. niemieckiego kodeksu cywilnego.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Formularz w załączniku I (poświadczenie) można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Koszty, o których mowa w art. 11 ust. 2 mogą w zwyczajnych przypadkach wynosić do 20,50 EUR. W zależności od wnioskowanego sposobu doręczenia ich wysokość oblicza się na podstawie przepisów ustaw o kosztach sądowych.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie dopuszcza się doręczeń przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych w rozumieniu art. 13 ust. 1, chyba że dokumenty doręcza się obywatelowi państwa przekazującego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Na podstawie art. 15 na terytorium Republiki Federalnej Niemiec można doręczać wyłącznie takie dokumenty, dla których niemieckie prawo postępowania cywilnego przewiduje doręczenie bezpośrednie (§ 166 ust. 2 ZPO). Nie można w ten sposób doręczyć pozwu. Można bezpośrednio doręczyć na przykład tytuł egzekucyjny (§ 750 ZPO), dokumenty stanowiące tytuły egzekucyjne (§ 794 ust. 1 i 5 oraz § 797 ZPO), postanowienia zabezpieczające (§ 922 ust. 2 ZPO) oraz zarządzenia tymczasowe (§§ 935, 936 ZPO). Doręczenia bezpośrednie szczegółowo regulują przepisy § 191 i n. ZPO.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Jeżeli spełnione są przesłanki art. 19 ust. 2 oraz jeżeli dokumenty wszczynające postępowanie lub dokumenty równoważne zostały publicznie doręczone w Republice Federalnej Niemiec, wówczas sądy niemieckie władne są wydać orzeczenie.

Nie można złożyć wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego w rozumieniu art. 19 ust. 4, jeżeli od upływu niedotrzymanego terminu minął ponad rok.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.