Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Doręczanie dokumentów

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Gibraltar

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostką przekazującą jest sekretariat Sadu Najwyższego Gibraltaru.

Korespondencję do jednostki przekazującej należy kierować na adres:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Biuro Łącznikowe ds. Unii Europejskiej między rządem Zjednoczonego Królestwa a Gibraltarem)

Foreign and Commonwealth Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Faks: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Jednostką przyjmującą jest sekretariat Sądu Najwyższego Gibraltaru.

Korespondencję do jednostki przyjmującej należy kierować na adres:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Biuro Łącznikowe ds. Unii Europejskiej między rządem Zjednoczonego Królestwa a Gibraltarem)

Foreign and Commonwealth Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Faks: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty przesyłane są faksem i pocztą.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Formularz można wypełnić w językach angielskim i francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Sekretariat Sadu Najwyższego Gibraltaru

Supreme Court

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tel.: +350 200 78808

Faks: +350 200 77118

Oficjalną korespondencję z jednostką przyjmującą należy kierować na adres sekretariatu podany powyżej, ale przesyłać za pośrednictwem:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Biuro Łącznikowe ds. Unii Europejskiej między rządem Zjednoczonego Królestwa a Gibraltarem)

Foreign and Commonwealth Office (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Faks: +44 20 7008 3629

E-mail: ukgglu@fco.gov.uk

Komunikacja odbywa się pocztą, faksem, pocztą elektroniczną i telefonicznie. Za weryfikację tłumaczeń odpowiada organ centralny.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Zjednoczone Królestwo akceptuje formularze wniosków (formularze standardowe) w języku angielskim i francuskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Zjednoczone Królestwo zamierza uczynić odstępstwo od tych przepisów z uwagi na to, że artykuł ten jedynie jeszcze bardziej skomplikowałby złożone przepisy prawa Zjednoczonego Królestwa regulujące terminy, w tym terminy przedawnienia. Ustalenie dokładnej daty doręczenia jest bardzo ważne, ponieważ na jej podstawie określa się termin, od którego strona może wnosić o wydanie wyroku zaocznego. Zjednoczone Królestwo nie uważa, aby dokładne znaczenie tego przepisu i jego zamierzone działanie w praktyce były dostatecznie jasne; w rezultacie przepis ten może prowadzić do nieporozumień. Zjednoczone Królestwo uważa zatem, że lepiej pozostawić tę kwestię w gestii prawa krajowego przynajmniej do czasu, aż Zjednoczone Królestwo będzie mogło ocenić, jak przepis ten działa w praktyce w pozostałych państwach członkowskich po wdrożeniu rozporządzenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Zjednoczone Królestwo akceptuje poświadczenia w języku angielskim i francuskim.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Zjednoczone Królestwo nie zamierza sprzeciwiać się stosowaniu na swoim terytorium prawa nadanego na mocy art. 13 ust. 1.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Gibraltar nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Zgodnie z obowiązującym postanowieniem konwencji haskiej sądy w Zjednoczonym Królestwie, niezależnie od przepisów ust. 1, mogą wydawać orzeczenia, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Termin po wydaniu orzeczenia, po upływie którego wnioski o przywrócenie terminu przewidziane w ust. 4 nie będą dopuszczalne.

Sąd, rozważając sprzeciw od wyroku zaocznego, musi mieć na uwadze to, czy osoba wnosząca sprzeciw od takiego wyroku złożyła wniosek w tej sprawie niezwłocznie.

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.