Doręczanie dokumentów

Węgry

Autor treści:
Węgry

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Na Węgrzech jednostką przekazującą:

  • w przypadku pism sądowych – jest sąd, który sporządził pismo w toku postępowania;
  • w przypadku dokumentów sporządzonych przez notariusza – jest notariusz, który sporządził dokument w toku postępowania;
  • w przypadku dokumentów pozasądowych – jest minister właściwy ds. wymiaru sprawiedliwości.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Na Węgrzech jednostką przyjmującą:

  • jest sąd rejonowy właściwy ze względu na adres zamieszkania wskazany we wniosku o pomoc prawną oraz, w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Peszcie (Pesti Központi Kerületi Bíróság) – jak również
  • Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Jednostka przyjmująca przyjmuje dokumenty przekazywane drogą pocztową, faksem i pocztą elektroniczną.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Język węgierski, niemiecki, angielski, francuski

Art. 3 - Agencja centralna

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Międzynarodowego Prywatnego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adres: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Języki: węgierski, niemiecki, angielski i francuski

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Oprócz języka węgierskiego, akceptowany jest również język niemiecki, angielski i francuski.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarskihiszpańskiczeskiduńskiniemieckiestońskigreckiangielskifrancuskichorwackiwłoskiłotewskilitewskimaltańskiniderlandzkiportugalskirumuńskisłowackisłoweńskifińskiszwedzki

Nie ma zastosowania na Węgrzech.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Oprócz języka węgierskiego, akceptowany jest również język niemiecki, angielski i francuski.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Doręczenie dokumentów przez sąd jest bezpłatne.

Opłata z tytułu doręczenia dokumentu przez komornika wynosi 7 500 HUF. Opłata musi być uiszczona z góry przelewem bankowym na rachunek podany poniżej. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie przelewu.

  • Właściciel rachunku: Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • W tytule przelewu należy wpisać: KU2 - sygnaturę wniosku, imię i nazwisko adresata.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Doręczenie na podstawie art. 13 stosuje się na Węgrzech jedynie wówczas, gdy adresat jest obywatelem przekazującego państwa członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Doręczenie na podstawie art. 15 rozporządzenia stosuje się na Węgrzech jedynie na podstawie przepisów regulujących doręczanie dokumentów przez komornika.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

W niektórych takich przypadkach sądy węgierskie mogą wydać orzeczenie pod warunkiem, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 19 ust. 2.

Na Węgrzech termin wniesienia wniosku na podstawie art. 19 ust. 4 wynosi rok.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.