Doręczanie dokumentów

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Od 15.04.2019 r. jednostką przekazującą w Irlandii jest połączony sekretariat sądów (Combined Court Office) w Castlebar, w hrabstwie Mayo, pod adresem:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Wszelkie pytania związane z wnioskami o doręczenie złożonymi przed dniem 15.04.2019 r. należy przesłać do urzędu, z którego wysłano wniosek.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Od 15.04.2019 r. jednostką przyjmującą w Irlandii jest połączony sekretariat sądów (Combined Court Office) w Castlebar, w hrabstwie Mayo, pod adresem:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Wszelkie pytania związane z wnioskami o doręczenie złożonymi przed dniem 15.04.2019 r. należy przesłać do urzędu, do którego wysłano wniosek.

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Dostępne sposoby odbioru dokumentów: Można je przesyłać pocztą lub za pośrednictwem usługodawcy takiego jak usługodawca dostarczający przesyłki ekspresowe.

W sprawach administracyjnych można się również kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Standardowy formularz można wypełnić w języku irlandzkim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

The Master

The High Court

Four Courts

Dublin 7

Irlandia

Informacje w języku angielskim lub irlandzkim można przekazywać drogą pocztową lub faksem do Kancelarii Głównej Wysokiego Trybunału, pod numerem (353-1) 872 56 69. Z Kancelarią Główną Wysokiego Trybunału kontaktować się można również telefonicznie, pod numerem (353-1) 888 60 00.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Irlandia akceptuje formularze wniosków (formularze standardowe) w języku angielskim lub irlandzkim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Przepisy tego ustępu nie mają zastosowania w prawie irlandzkim.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Irlandia przyjmuje formularze poświadczenia (formularze standardowe) w języku angielskim lub irlandzkim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Jeżeli na podstawie art. 11 ust. 2 złożono wniosek o doręczenie dokumentu do rąk własnych, dokument zostanie doręczony za pośrednictwem kancelarii prawnej, prywatnego detektywa lub profesjonalnego doradcy prawnego, posiadającego uprawnienia do reprezentowania klientów w sądach niższych (solicitor), za uzgodnioną opłatą mieszczącą się w przedziale od 70 do 100 EUR.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Irlandia nie zgłasza sprzeciwu w tym zakresie.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

W ramach alternatywy dla doręczenia drogą pocztową art. 15 rozporządzenia nr 1393/2007 zezwala na dokonanie doręczenia osobistego (doręczenia właściwego) za pośrednictwem prawnika (solicitor) lub osoby trzeciej doręczającej wezwania (summons server).

Listę odpowiednich prawników można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od postanowień ust. 1, sąd irlandzki może wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub dostarczenia, o ile tylko spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Jeżeli chodzi o art. 19 ust. 4, to do sądu należy ocena, czy wniosek o zwolnienie od skutków upływu terminu odwołania został złożony w rozsądnym terminie od chwili zapoznania się przez pozwanego z treścią orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Brak

Ostatnia aktualizacja: 17/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.