Doręczanie dokumentów

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Łotewskiej. Dotyczą one doręczania na Łotwie zagranicznych dokumentów sądowych i pozasądowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000. W szczególności organem centralnym właściwym w zakresie przyjmowania i realizacji wniosków o doręczenie dokumentów zagranicznych ustanowiono Radę Przysięgłych Komorników Sądowych Łotwy (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Ponadto określono opłatę stałą za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu, która wynosi 113,97 euro (z VAT). Osoba, która opłatę za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu wnosi przelewem, ponosi również koszty tego przelewu.

Właściwym organem centralnym jest:

Rada Przysięgłych Komorników Sądowych Łotwy (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adres (od 16 grudnia 2019 r.): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Łotwa

Telefon: (+371) 67290005; Faks: (+371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Dane rachunku bankowego:

Nr rej. 90001497619

Adres siedziby: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Łotwa

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

kod SWIFT: HABALV22

Tytuł przelewu: dane odbiorcy

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Łotwa będzie przyjmować wnioski o doręczenie dokumentów oraz poświadczenia doręczenia dokumentów z pozostałych państw członkowskich, o ile zostały one przesłane pocztą.

Powiadomienia na standardowych formularzach, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, można również przekazywać za pośrednictwem innych środków komunikacji dostępnych właściwemu sądowi łotewskiemu.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Łotwa przyjmuje standardowe formularze wypełnione nie tylko w języku łotewskim, lecz również w języku angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Rada Przysięgłych Komorników Sądowych Łotwy (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adres (od 16 grudnia 2019 r.): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Łotwa

Telefon: (+371) 67290005; Faks: (+371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Łotwa przyjmuje wnioski o doręczenie dokumentów na standardowych formularzach, określonych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli zostały one sporządzone w języku łotewskim albo angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Zgodnie z art. 56.1 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dokumenty sądowe doręczono w trybie określonym w art. 56, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 tego artykułu, daną osobę uważa się za powiadomioną o czasie i miejscu przeprowadzenia rozprawy sądowej lub dokonania czynności procesowej, lub o treści danego dokumentu, a dokumenty sądowe za doręczone:

1) w dacie, w której osoba ta przyjęła je zgodnie z art. 56 ust. 3, 7 lub 8 tego kodeksu;

2) w dacie, w której osoba ta odmówiła ich przyjęcia (art. 57);

3) w siódmym dniu od daty wysłania dokumentów, o ile zostały one przesłane pocztą;

4) w trzecim dniu od daty wysłania, o ile zostały one przesłane pocztą elektroniczną;

5) w trzecim dniu od daty wysłania, o ile powiadomienie nastąpiło online.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu sam fakt doręczenia dokumentów sądowych we wskazanym miejscu zamieszkania osoby fizycznej, pod inny wskazany adres, pod adres wskazany przez osobę fizyczną do korespondencji z sądem lub w siedzibie rejestrowej osoby prawnej, bez względu na to, czy otrzymano z poczty zawiadomienie o doręczeniu, czy dokumenty te zwrócono, pozostaje bez wpływu na fakt doręczenia tych dokumentów. Domniemanie, że dokumenty zostały doręczone w siódmym dniu od daty wysłania, jeżeli przesłano je pocztą, lub w trzecim dniu od daty wysłania, jeżeli przesłano je pocztą elektroniczną lub doręczono online, adresat może wzruszyć, wskazując obiektywne okoliczności, które uniemożliwiły mu odbiór tych dokumentów pod wskazanym adresem.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Łotwa przyjmuje wnioski o doręczenie dokumentów na standardowych formularzach, określonych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli zostały one sporządzone w języku łotewskim albo angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Organy łotewskie doręczają dokumenty na podstawie art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia za opłatą w wysokości 113,97 euro (z VAT) za każdy wniosek o doręczenie dokumentu. Osoba, która opłatę za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu wnosi przelewem, ponosi również koszty tego przelewu.

Dane rachunku bankowego:

Nr rej. 90001497619

Adres siedziby (od 16 grudnia 2019 r.): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Łotwa

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

kod SWIFT: HABALV22

Tytuł przelewu: dane odbiorcy

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Łotwa nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia, chyba że dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi danego państwa członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo łotewskie nie przewiduje możliwości doręczania dokumentów na podstawie art. 15 rozporządzenia.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art. 19 ust. 1 rozporządzenia sąd może, również w składzie jednoosobowym, wydać wyrok nawet wówczas, gdy nie uzyskano poświadczenia doręczenia, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 19 ust. 2 rozporządzenia. Na Łotwie nie określono terminu, po którym nie przyjmuje się już wniosków o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 19 ust. 4 rozporządzenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

W Republice Łotewskiej obowiązują dwie umowy międzynarodowe:

1) umowa między Republiką Łotewską a Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych;

2) umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estonii a Republiką Litwy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.