Doręczanie dokumentów

Litwa

Autor treści:
Litwa

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Organami właściwymi do przekazywania dokumentów do innych państw zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 i konwencją haską z 1965 r. są wszystkie sądy powszechne Republiki Litewskiej orzekające w sprawach cywilnych i handlowych.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Organem wyznaczonym do przyjmowania wniosków o doręczenie dokumentów z innych państw członkowskich zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 jest Litewska Izba Komornicza.

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty sądowe i pozasądowe mogą być przesyłane pocztą tradycyjną lub faksem.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Litwa przyjmuje formularze wypełnione w językach litewskim i angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym pełniącym funkcje, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007, jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litwa

Tel.: +370 5 2662984;

Faks: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Językami, w których można wypełniać w Republice Litewskiej standardowy formularz zawarty w załączniku I do rozporządzenia są litewski i angielski.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Ustawodawstwo litewskie nie ustanawia szczególnych terminów doręczania dokumentów.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Językami, w których można wypełniać w Republice Litewskiej standardowy formularz zawarty w załączniku I do rozporządzenia są litewski i angielski.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Za usługi, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, Republika Litewska pobiera opłatę w wysokości 110 euro.

Opłatę należy wnieść na rachunek jednostki przyjmującej – Litewskiej Izby Komorniczej.

Lietuvos anstolių rūmai (Litewska Izba Komornicza)

Adres: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litwa

Bank: Luminor Bank AB, kod banku 40100, kod SWIFT AGBLLT2X, numer konta: LT92 4010 0424 0031 5815, kod osoby prawnej 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Władze litewskie oświadczają, że nie wyrażają zgody na doręczanie dokumentów na terytorium Litwy w trybie określonym w art. 13, chyba że dokumenty te mają zostać doręczone obywatelowi państwa, z którego te dokumenty pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Władze litewskie oświadczają, że doręczanie dokumentów w trybie określonym w art. 15 jest na Litwie niedopuszczalne.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Władze litewskie oświadczają, że sądy litewskie mogą wydać orzeczenie, nawet w przypadku gdy nie otrzymano poświadczenia doręczenia, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w art. 19 ust. 2 rozporządzenia.

Władze litewskie oświadczają, że wniosek o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania od orzeczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia, nie zostanie rozpatrzony, jeżeli został złożony później niż rok po dniu wydania orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Litwa nie zawarła jakichkolwiek umów ani porozumień z innymi państwami członkowskimi mających na celu przyspieszenie lub uproszczenie przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 20 ust. 2.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.