Doręczanie dokumentów

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Do doręczania pism sądowych właściwi są komornicy.

Komornika sądowego można wyszukać na stronie:

http://www.huissier.lu/members.php

Właściwość w zakresie doręczania pism przysługuje sekretarzom sądu (greffiers des juridictions).

Informacje można znaleźć na stronie:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification) do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Komornika sądowego można wyszukać na stronie:

http://www.huissier.lu/members.php

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dostępne sposoby odbioru dokumentów:

poczta, poczta elektroniczna, faks, telefon.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Język francuski i niemiecki

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest Prokuratura Generalna (Parquet Général) przy Sądzie Najwyższym (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adres do korespondencji: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-3336

Faks (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Znajomość języków: język francuski i niemiecki

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification) do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Luksemburg przyjmuje wnioski (standardowy formularz) wypełnione w języku francuskim i niemieckim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Luksemburg wskazuje, że zgodnie z jego ustawodawstwem pismo należy doręczyć (za pośrednictwem komornika lub sekretariatu sądu) w terminie określonym w sposób wskazany w art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r.

W przypadku doręczenia przez komornika notatka dotycząca doręczenia (exploit de signification) musi wskazywać datę doręczenia, tj. datę doręczenia pisma adresatowi w jego miejscu zamieszkania lub w dniu złożenia pisma w jego miejscu zamieszkania.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia odpisu pisma podlegającego doręczeniu, komornik odnotowuje to w notatce. W tym przypadku domniemywa się, że doręczenie zostało dokonane w dniu przedstawienia pisma adresatowi.

W przypadku gdy osoba, której należy doręczyć pismo, nie ma miejsca zamieszkania ani znanego miejsca pobytu, komornik sporządza protokół z czynności podjętych w celu ustalenia miejsca pobytu adresata pisma. Sporządzenie protokołu jest równoznaczne doręczeniu.

W przypadku gdy pismo jest przekazane w drodze doręczenia przez sekretariat sadu Luksemburg stosuje system podwójnej daty.

W rezultacie data, którą uwzględnia się wobec nadawcy jest różna od daty, którą należy uwzględnić w odniesieniu do adresata pisma.

Wobec nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania.

Wobec adresata za datę doręczenia uznaje się datę przedłożenia pisma.

Jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki poleconej, pracownik poczty dokonujący doręczenia odnotowuje ten fakt na potwierdzeniu odbioru i zwraca pismo polecone, do którego załącza potwierdzenie odbioru. W tym przypadku za datę doręczenia uznaje się datę przedstawienia listu poleconego adresatowi.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Luksemburg przyjmuje wnioski wypełnione w języku francuskim i niemieckim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Za doręczenie pobiera się stałą opłatę w wysokości 138 EUR.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Luksemburg nie wyraża zgody na to, by członkowie luksemburskiej służby dyplomatycznej lub konsularnej doręczali bezpośrednio na terytorium innego państwa członkowskiego dokumenty sądowe i pozasądowe.

Luksemburg nie wyraża zgody na ten sposób doręczania na swoim terytorium drogą konsularną lub dyplomatyczną, chyba że odbiorcą dokumentu jest obywatel państwa członkowskiego, z którego pisma pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Luksemburg akceptuje bezpośrednie doręczenie przez komornika lub sekretariat sądu zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007.

W tej dziedzinie Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma kompetencji. Nie należy zatem kierować pism, które następnie mają zostać doręczone przez komornika sądowego (signification) lub przez sekretariat sądu (notification) do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do doręczania pism sądowych właściwi są komornicy sądowi.

Komornik sądowy (huissier de justice) w państwie wezwanym nie odpowiada za odpowiednią formę i treść pisma, które zostało mu przekazane przez osobę mającą interes prawny. Komornik jest jedynie odpowiedzialny za dochowanie formalności i sposób doręczenia pisma, które zastosuje w państwie wezwanym.

Komornika sądowego można wyszukać na stronie:

http://www.huissier.lu/members.php

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Luksemburg oświadcza, że sędziowie luksemburscy, nie naruszając postanowień art. 19 ust. 1, mogą w tych okolicznościach rozstrzygnąć sprawę, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 2.

Na podstawie art. 19 ust. 4 Luksemburg oświadcza, że wniosek o przywrócenie terminu może zostać uznany za niedopuszczalny, jeżeli nie zostanie złożony w rozsądnym – w ocenie sędziego – terminie, liczonym od chwili, w której osoba zainteresowana dowiedziała się o orzeczeniu lub w której ustała niemożność działania, przy czym wniosku tego nie można wnieść po upływie roku od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

/

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.