Doręczanie dokumentów

Malta

Autor treści:
Malta

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Office of the State Advocate

Adres: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Kod pocztowy: VLT1311

Tel. +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Office of the State Advocate

Adres: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Kod pocztowy: VLT1311

Tel.: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Środki służące doręczaniu dokumentów: oryginały dokumentów wraz z załącznikiem 1 do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 oraz potwierdzenie z banku należy przesłać pocztą. Kopie można wysłać wcześniej faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Standardowy formularz można wypełnić w języku angielskim lub maltańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Tel.: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Geograficzne obszary jurysdykcji: Malta i Gozo.

Środki wykorzystywane do odbierania dokumentów i komunikacji, a także używane języki: język angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Język angielski.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Malta zamierza odstąpić od przepisów art. 9 ust. 2, ponieważ są one sprzeczne z maltańskim prawem procesowym.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Język angielski.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Koszty, których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia, to stała opłata wynosząca 50 euro za każdy dokument podlegający doręczeniu.

Opłatę należy uiścić przed doręczeniem. Dokumenty zwraca się do nadawcy bez doręczenia, jeżeli do wniosku o doręczenie nie dołączono pokwitowania z banku potwierdzającego uiszczenie opłaty. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek [...]. Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek Biura Prokuratora Generalnego (Office of the State Advocate):

Nazwa banku: Central Bank of Malta

Oznaczenie rachunku: AG Office – Receipt of Service Documents (Biuro AG - Kancelaria podawcza)

Numer rachunku: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kod SWIFT: MALTMTMT

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Malta nie wyraża zgody.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Brak sprzeciwu.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Nie jest to możliwe, ponieważ wymagany jest dowód doręczenia. Jeżeli jednak wyrok zapadł przeciwko osobie, która nie została z wyprzedzeniem należycie poinformowana o sprawie w drodze wezwania jej do sądu, taka osoba może wnieść o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie trzech miesięcy od daty wydania wyroku.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Brak.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.