Doręczanie dokumentów

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Office of the State Advocate

Adres: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Kod pocztowy: VLT1190

Tel.: (+356) 2568 3105

Faks: (+356) 2123 7281

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Office of the State Advocate

Adres: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Kod pocztowy: VLT1190

Tel.: (356) 2568 3105

Faks: (+356) 2123 7281

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Środki służące doręczaniu dokumentów: oryginały dokumentów wraz z załącznikiem 1 do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 oraz potwierdzenie z banku należy przesłać pocztą. Kopie można wysłać wcześniej faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Standardowy formularz można wypełnić w języku angielskim lub maltańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Office of the State Advocate

Mainguard Building

St. George’s Square

Valletta VLT1190

Tel.: (+356) 2568 3105

Faks: (+356) 21237 7281

Geograficzne obszary jurysdykcji: Malta i Gozo.

Środki wykorzystywane do odbierania dokumentów i komunikacji, a także używane języki: język angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Język angielski.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Malta zamierza odstąpić od przepisów art. 9 ust. 2, ponieważ są one sprzeczne z maltańskim prawem procesowym.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Język angielski.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Koszty, których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia, to stała opłata wynosząca 50 EUR za każdy dokument podlegający doręczeniu.

Opłatę należy uiścić przed doręczeniem. Dokumenty zostaną zwrócone do nadawcy i nie zostaną doręczone, jeżeli do wniosku o doręczenie nie dołączono potwierdzenia bankowego potwierdzającego uiszczenie opłaty. W takim przypadku osoba, do której zwracane są dokumenty, otrzymuje zwrot opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. Opłat należy dokonać przelewem bankowym na następujący rachunek Biura Prokuratora Generalnego:

Nazwa banku: Central Bank of Malta

Oznaczenie rachunku: AG Office – Receipt of Service Documents (Biuro AG - Kancelaria podawcza)

Numer rachunku: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kod Swift: MALTMTMT

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Malta nie wyraża zgody.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Brak sprzeciwu.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Nie jest to możliwe, ponieważ wymagany jest dowód doręczenia. Jeżeli jednak wyrok zapadł przeciwko osobie, która nie została z wyprzedzeniem należycie poinformowana o sprawie w drodze wezwania jej do sądu, taka osoba może wnieść o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie trzech miesięcy od daty wydania wyroku.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Brak.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.