Doręczanie dokumentów

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

W Niderlandach jednostkami przekazującymi są wszyscy urzędnicy sądowi. Jednostkę przekazującą można znaleźć tutaj: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

W Niderlandach jednostkami przyjmującymi są wszyscy urzędnicy sądowi oraz organ centralny. Jednostkę przyjmującą można znaleźć tutaj: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty do urzędników sądowych można przesyłać drogą pocztową. Do jednostek przyjmujących, których numer faksu lub adres e-mail wskazano w załączniku, można przesyłać dokumenty również faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Językami, w których można wypełnić formularz, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia, oraz poświadczenie doręczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia, są angielski i niemiecki.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym jest królewska organizacja zawodowa urzędników sądowych (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adres:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR THE HAGUE

Niderlandy

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Adres internetowy: http://www.kbvg.nl/

Organ centralny może przyjmować/wysyłać dokumenty pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w językach niderlandzkim lub angielskim.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Językami, w których można wypełnić formularz, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia, oraz poświadczenie doręczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia, są angielski i niemiecki.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

W Niderlandach, przypadku gdy dokument musi być doręczony w określonym terminie, datę w odniesieniu do skarżącego określa się na podstawie prawa niderlandzkiego.

W przypadku gdy zgodnie z prawem państwa członkowskiego UE dokument musi być rozpatrzony w określonym terminie, datę w odniesieniu do skarżącego określa się na podstawie prawa tego państwa.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Językami, w których można wypełnić formularz, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia, oraz poświadczenie doręczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia, są angielski i niemiecki.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Kwota stałej opłaty z tytułu kosztów czynności urzędnika sądowego lub osoby właściwej z mocy prawa państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, wynosi 65 euro.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Niderlandy nie sprzeciwiają się możliwości bezpośredniego doręczania dokumentów sądowych, bez stosowania przymusu, osobom przebywającym w Niderlandach przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innego państwa członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Doręczanie bezpośrednie przez urzędnika sądowego na podstawie art. 15 rozporządzenia jest dozwolone w przypadku osób zamieszkałych w Niderlandach.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sędziowie w Niderlandach mogą, na zasadzie odstępstwa od art. 19 ust. 1, wydać orzeczenie, o ile spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 2.

Wniosek o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania, o którym mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia, jest dopuszczalny, jeżeli został złożony w ciągu roku od dnia, w którym wydano decyzję.

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.