Doręczanie dokumentów

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostkami przekazującymi wyznaczonymi przez Portugalię są:

- sądy rejonowe (Tribunais Judiciais de Comarca);

- urzędnicy rejestrowi (Conservadores);

- notariusze (Notários);

- komornicy (Agentes de execução); oraz

- przedstawiciele prawni (Mandatários Judiciais).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Jednostkami przyjmującymi wyznaczonymi przez Portugalię są:

– wydział właściwości ogólnej (juízo de competência genérica) lub lokalny wydział cywilny (juízo local cível), o ile taki istnieje, sądu okręgowego właściwego w danej sprawie oraz oraz

– komornicy (agentes de execução) z Izby Doradców Prawnych i Komorników (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE);

Rua Artilharia 1, No 63

1250-083 Lisboa

Tel.: (351) 21 389 42 00

Faks: (351) 21 353 48 70

E-mail: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty można przesyłać pocztą.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Portugalia przyjmuje formularze wypełnione w języku portugalskim, angielskim lub hiszpańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

W Portugalii organem centralnym jest Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: +351 217906200 - +351 217906223

Faks: +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/

Języki komunikacji: portugalski, hiszpański, francuski i angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Portugalia przyjmuje formularze wypełnione w języku portugalskim, angielskim lub hiszpańskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Na potrzeby art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia, art. 323 portugalskiego kodeksu cywilnego przewiduje, że termin przedawnienia zostaje zawieszony po pięciu dniach od złożenia wniosku o doręczenie w sprawach, w których doręczenie dokumentów okazało się niemożliwe ze względów niezależnych od wnioskodawcy.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Portugalia przyjmuje poświadczenia wypełnione w języku portugalskim, angielskim lub hiszpańskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Co do zasady doręczanie dokumentów sądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego nie pociąga za sobą obowiązku poniesienia kosztów lub opłat, jeżeli dokumenty są przesyłane do sądów.

Jednakże w przypadku doręczenia dokumentów osobiście przez urzędnika sądowego lub komornika, wiąże się to z następującymi kosztami:

1. W przypadku komorników:

za dokonanie doręczenia: 76 EUR;

jeżeli doręczenie nie dojdzie do skutku (np. jeżeli osoba, której należało doręczyć dokumenty nie zamieszkuje pod danym adresem lub dany adres nie istnieje): 50,50 EUR.

2. W przypadku urzędników sądowych:

za dokonanie doręczenia: 51 €;

jeżeli doręczenie nie dojdzie do skutku (np. jeżeli osoba, której należało doręczyć dokumenty nie zamieszkuje pod danym adresem lub dany adres nie istnieje): nie pobiera się opłaty.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Portugalia nie wyraża zgody na doręczanie na jego terytorium dokumentów sądowych lub pozasądowych przez inne państwo członkowskie z wykorzystaniem kanałów konsularnych lub dyplomatycznych, chyba że osoba, której dokumenty mają być doręczone, jest obywatelem tego państwa członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo portugalskie nie pozwala na doręczanie bezpośrednie, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 1 każdy portugalski sąd może wydać orzeczenie, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w art. 19 ust. 2.

Na potrzeby art. 19 ust. 4 w Portugalii wnioski o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania składa się w terminie jednego roku od dnia wydania zaskarżonego orzeczenia. Wnioski złożono po tym terminie nie będą przyjmowane.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Porozumienia, których stronami są państwa członkowskie:

- Umowa między Republiką Portugalską a Królestwem Hiszpanii w sprawie współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych z dnia 19 listopada 1997 r.;

Inne porozumienia, których Portugalia jest stroną:

- Umowa w sprawie współpracy prawnej i sądowej z Angolą z dnia 30 sierpnia 1995 r.

- Umowa w sprawie współpracy prawnej i sądowej z Republiką Zielonego Przylądka z 2 lutego 2003 r.

- Umowa w sprawie współpracy prawnej i sądowej ze Specjalnym Regionem Administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 1 lipca 2001 r.;

- Umowa w sprawie współpracy sądowej z Gwineą-Bissau z dnia 5 lipca 1988 r.;

- Umowa w sprawie współpracy prawnej i sądowej z Mozambikiem z dnia 12 kwietnia 1990 r.

- Umowa sądowa z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z dnia 23 marca 1976 r.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.