Doręczanie dokumentów

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Rumuńskimi jednostkami przekazującymi są wszystkie rumuńskie sądy – sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości – którym przysługuje uprawnienie do doręczenia pism sądowych bezpośrednio do jednostek przyjmujących w państwach członkowskich UE.

Notariusze, komornicy sądowi oraz inne jednostki, do których zakresu kompetencji należy doręczanie pism za granicą, przekazują wnioski za pośrednictwem sądów rejonowych, w których obszarze właściwości prowadzą działalność lub mają siedzibę (art. 32 ust. 1 lit. a) i lit. b) ustawy nr 189/2003 w sprawie międzynarodowej pomocy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Rumuńską jednostką przyjmującą wnioski o doręczenie pism sądowych i pozasądowych z państw członkowskich UE jest sąd rejonowy, w którego obszarze właściwości zamieszkuje odbiorca lub gdzie mieści się jego siedziba (art. 32 ust. 1 lit. c) ustawy nr 189/2003 w sprawie międzynarodowej pomocy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami przekazuje się drogą pocztową lub faksem.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Rumuńskim organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tel.: +40372041077; Faks: +40372041079

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Faks: +40372041079, +40372041084

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami przekazuje się drogą pocztową lub faksem.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Informacje są niedostępne

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Oprócz poświadczenia doręczenia wypełnionego w języku rumuńskim, Rumunia akceptuje również poświadczenia doręczenia w języku angielskim lub francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Pisma procesowe są z urzędu doręczane bezpłatnie przez sąd, komornika sądowego lub innego pracownika sądu. Gdyby nie było to możliwe, pisma są doręczane drogą pocztową jako przesyłka polecona o zadeklarowanej zawartości i za potwierdzeniem odbioru, w zaklejonej kopercie, do której załącza się potwierdzenie odbioru i poświadczenie. Na wniosek i koszt zainteresowanej strony pisma procesowe mogą być doręczane przez sąd, za pośrednictwem komorników sądowych bądź jako przesyłka ekspresowa (art. 154 ust. 1 i ust. 4–5 kodeksu postępowania cywilnego). Komornicy sądowi pobierają opłatę w wysokości od 20 do 400 RON. Zob. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 2550 z dnia 14 listopada 2006 r. zatwierdzające minimalne i maksymalne opłaty pobierane z tytułu czynności komorniczych.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Rumunia oświadcza, że zagraniczni przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni nie mogą doręczać pism sądowych lub pozasądowych na terytorium Rumunii, z wyjątkiem dokumentów, które dotyczą obywateli reprezentowanego przez nich państwa.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Rumunia nie wyraża zgody na możliwość bezpośredniego doręczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1, rumuńskie sądy mogą wydać orzeczenie jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 19 ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4, może być złożony w terminie roku od ogłoszenia orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.