Doręczanie dokumentów

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Jeżeli chodzi o dokumenty sądowe, organami rumuńskimi przekazującymi takie dokumenty są wszystkie rumuńskie sądy mające uprawnienia do doręczania pism sądowych bezpośrednio do jednostek przyjmujących w państwach członkowskich UE: sądy rejonowe – judecătorii, sądy okręgowe – tribunale, sądy apelacyjne – curți de apel oraz Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości – Înalta Curte de Casație și Justiție.

Jeżeli chodzi o dokumenty pozasądowe, notariusze, komornicy i inne organy, których zakres uprawnień obejmuje doręczanie dokumentów za granicą, przekazują wnioski za pośrednictwem sądów rejonowych, w których okręgu mają siedzibę. (Art. 32 ust. 1 lit. a) i b) ustawy nr 189/2003 o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych – lege nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rumuńską jednostką przyjmującą wnioski o doręczenie pism sądowych i pozasądowych z państw członkowskich UE jest sąd rejonowy, w którego obszarze właściwości zamieszkuje odbiorca lub gdzie mieści się jego siedziba (art. 32 ust. 1 lit. c) ustawy nr 189/2003 w sprawie międzynarodowej pomocy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami przekazuje się drogą pocztową lub faksem.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rumuńskim organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti 050741

Tel.: +40372041077; Faks: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Służba ds. międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Faks: +40372041079, +40372041084

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami przekazuje się drogą pocztową lub faksem.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Art. 183 kodeksu postępowania cywilnego reguluje kwestie dokumentów składanych za pośrednictwem urzędów pocztowych, wyspecjalizowanych firm kurierskich, jednostek wojskowych lub zakładów karnych.

Pismo procesowe nadane w urzędzie pocztowym listem poleconym, u dostawcy ekspresowych usług kurierskich lub innego dostawcy wyspecjalizowanych usług doręczeniowych w terminie przewidzianym w ustawie uznaje się za złożone w wyznaczonym terminie.

Pismo złożone przez zainteresowaną stronę w terminie przewidzianym w przepisach ustawy w jednostce wojskowej lub w zakładzie karnym, w którym osoba ta przebywa, również uważa się za złożone w wyznaczonym terminie.

Pokwitowanie przyjęcia na poczcie albo potwierdzenie zarejestrowania przesyłki lub zaświadczenie wydane, w zależności od przypadku, przez dostawcę ekspresowych usług kurierskich lub wyspecjalizowanych usług doręczeniowych, jednostkę wojskową lub administrację zakładu karnego stanowi dowód potwierdzający datę złożenia pisma przez zainteresowaną stronę.

Zgodnie z art. 192 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego wniosek najpierw rejestruje się w sądzie. Pozwy składane osobiście lub przez pełnomocnika, przesłane drogą pocztową, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną jako skany albo w postaci dokumentów elektronicznych są rejestrowane i opatrywane datą ich wpływu.

Zgodnie z art. 2 ust. 10, 11 i 18 oraz art. 30 ust. 6 zarządzenia nadzwyczajnego nr 13/2013 dotyczącego usług pocztowych przesyłka polecona to usługa pocztowa, która zapewnia, za zryczałtowaną opłatą pocztową, zabezpieczenie na wypadek utraty, kradzieży, całkowitego lub częściowego zniszczenia lub uszkodzenia zarejestrowanej przesyłki, a dodatkowo, na wniosek, po dostarczeniu przesyłki, dowód jej złożenia u adresata, nawet jeśli ten ostatni nie potwierdzi otrzymania przesyłki na piśmie.

Przesyłka korespondencyjna oznacza komunikację w formie pisemnej na dowolnym nośniku fizycznym, który ma być przekazany i dostarczony na adres wskazany przez nadawcę na samej przesyłce lub na jej opakowaniu.

Datą nadania jest dzień, w którym przesyłka pocztowa została pobrana przez operatora pocztowego, zgodnie z przepisami art. 183 ustawy nr 134/2010 kodeks postępowania cywilnego, ponownie opublikowanej ze zmianami, w wersji obecnie obowiązującej.

Datą nadania jest dzień, w którym przesyłka pocztowa została pobrana przez operatora pocztowego w punkcie pocztowym, pod warunkiem że przesyłkę nadano przed ostatnią godziną odbioru przesyłek w danym punkcie. W przypadku gdy przesyłkę nadano po godzinie ostatniego odbioru przesyłek w danym punkcie pocztowym, za datę nadania uznaje się kolejny dzień roboczy, w którym przyjmowane są przesyłki w tym konkretnym punkcie.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Oprócz poświadczenia doręczenia wypełnionego w języku rumuńskim, Rumunia akceptuje również poświadczenia doręczenia w języku angielskim lub francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Pisma procesowe są z urzędu doręczane bezpłatnie przez sąd, komornika sądowego lub innego pracownika sądu. Gdyby nie było to możliwe, pisma są doręczane drogą pocztową jako przesyłka polecona o zadeklarowanej zawartości i za potwierdzeniem odbioru, w zaklejonej kopercie, do której załącza się potwierdzenie odbioru i poświadczenie. Na wniosek i koszt zainteresowanej strony pisma procesowe mogą być doręczane przez sąd, za pośrednictwem komorników sądowych bądź jako przesyłka ekspresowa (art. 154 ust. 1 i ust. 4–5 kodeksu postępowania cywilnego). Komornicy sądowi pobierają opłatę w wysokości od 20 do 400 RON. Zob. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 2550 z dnia 14 listopada 2006 r. zatwierdzające minimalne i maksymalne opłaty pobierane z tytułu czynności komorniczych.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rumunia oświadcza, że zagraniczni przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni nie mogą doręczać pism sądowych lub pozasądowych na terytorium Rumunii, z wyjątkiem dokumentów, które dotyczą obywateli reprezentowanego przez nich państwa.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Rumunia nie wyraża zgody na możliwość bezpośredniego doręczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1, rumuńskie sądy mogą wydać orzeczenie jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 19 ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4, może być złożony w terminie roku od ogłoszenia orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 14/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.