Doręczanie dokumentów

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jeżeli chodzi o dokumenty sądowe, organami rumuńskimi przekazującymi takie dokumenty są wszystkie rumuńskie sądy mające uprawnienia do doręczania pism sądowych bezpośrednio do jednostek przyjmujących w państwach członkowskich UE: sądy rejonowe – judecătorii, sądy okręgowe – tribunale, sądy apelacyjne – curți de apel oraz Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości – Înalta Curte de Casație și Justiție.

Jeżeli chodzi o dokumenty pozasądowe, notariusze, komornicy i inne organy, których zakres uprawnień obejmuje doręczanie dokumentów za granicą, przekazują wnioski za pośrednictwem sądów rejonowych, w których okręgu mają siedzibę. (Art. 32 ust. 1 lit. a) i b) ustawy nr 189/2003 o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych – lege nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Rumuńską jednostką przyjmującą wnioski o doręczenie pism sądowych i pozasądowych z państw członkowskich UE jest sąd rejonowy, w którego obszarze właściwości zamieszkuje odbiorca lub gdzie mieści się jego siedziba (art. 32 ust. 1 lit. c) ustawy nr 189/2003 w sprawie międzynarodowej pomocy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami przekazuje się drogą pocztową lub faksem.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Rumuńskim organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerul Justiției

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti 050741

Tel.: +40372041077; Faks: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Służba ds. międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych)

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Faks: +40372041079, +40372041084

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Rumunia akceptuje formularze wniosków wypełnione w języku rumuńskim, a także standardowe formularze w języku angielskim lub francuskim.

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami przekazuje się drogą pocztową lub faksem.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Art. 183 kodeksu postępowania cywilnego reguluje kwestie dokumentów składanych za pośrednictwem urzędów pocztowych, wyspecjalizowanych firm kurierskich, jednostek wojskowych lub zakładów karnych.

Pismo procesowe nadane w urzędzie pocztowym listem poleconym, u dostawcy ekspresowych usług kurierskich lub innego dostawcy wyspecjalizowanych usług doręczeniowych w terminie przewidzianym w ustawie uznaje się za złożone w wyznaczonym terminie.

Pismo złożone przez zainteresowaną stronę w terminie przewidzianym w przepisach ustawy w jednostce wojskowej lub w zakładzie karnym, w którym osoba ta przebywa, również uważa się za złożone w wyznaczonym terminie.

Pokwitowanie przyjęcia na poczcie albo potwierdzenie zarejestrowania przesyłki lub zaświadczenie wydane, w zależności od przypadku, przez dostawcę ekspresowych usług kurierskich lub wyspecjalizowanych usług doręczeniowych, jednostkę wojskową lub administrację zakładu karnego stanowi dowód potwierdzający datę złożenia pisma przez zainteresowaną stronę.

Zgodnie z art. 192 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego wniosek najpierw rejestruje się w sądzie. Pozwy składane osobiście lub przez pełnomocnika, przesłane drogą pocztową, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną jako skany albo w postaci dokumentów elektronicznych są rejestrowane i opatrywane datą ich wpływu.

Zgodnie z art. 2 ust. 10, 11 i 18 oraz art. 30 ust. 6 zarządzenia nadzwyczajnego nr 13/2013 dotyczącego usług pocztowych przesyłka polecona to usługa pocztowa, która zapewnia, za zryczałtowaną opłatą pocztową, zabezpieczenie na wypadek utraty, kradzieży, całkowitego lub częściowego zniszczenia lub uszkodzenia zarejestrowanej przesyłki, a dodatkowo, na wniosek, po dostarczeniu przesyłki, dowód jej złożenia u adresata, nawet jeśli ten ostatni nie potwierdzi otrzymania przesyłki na piśmie.

Przesyłka korespondencyjna oznacza komunikację w formie pisemnej na dowolnym nośniku fizycznym, który ma być przekazany i dostarczony na adres wskazany przez nadawcę na samej przesyłce lub na jej opakowaniu.

Datą nadania jest dzień, w którym przesyłka pocztowa została pobrana przez operatora pocztowego, zgodnie z przepisami art. 183 ustawy nr 134/2010 kodeks postępowania cywilnego, ponownie opublikowanej ze zmianami, w wersji obecnie obowiązującej.

Datą nadania jest dzień, w którym przesyłka pocztowa została pobrana przez operatora pocztowego w punkcie pocztowym, pod warunkiem że przesyłkę nadano przed ostatnią godziną odbioru przesyłek w danym punkcie. W przypadku gdy przesyłkę nadano po godzinie ostatniego odbioru przesyłek w danym punkcie pocztowym, za datę nadania uznaje się kolejny dzień roboczy, w którym przyjmowane są przesyłki w tym konkretnym punkcie.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Oprócz poświadczenia doręczenia wypełnionego w języku rumuńskim, Rumunia akceptuje również poświadczenia doręczenia w języku angielskim lub francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Pisma procesowe są z urzędu doręczane bezpłatnie przez sąd, komornika sądowego lub innego pracownika sądu. Gdyby nie było to możliwe, pisma są doręczane drogą pocztową jako przesyłka polecona o zadeklarowanej zawartości i za potwierdzeniem odbioru, w zaklejonej kopercie, do której załącza się potwierdzenie odbioru i poświadczenie. Na wniosek i koszt zainteresowanej strony pisma procesowe mogą być doręczane przez sąd, za pośrednictwem komorników sądowych bądź jako przesyłka ekspresowa (art. 154 ust. 1 i ust. 4–5 kodeksu postępowania cywilnego). Komornicy sądowi pobierają opłatę w wysokości od 20 do 400 RON. Zob. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 2550 z dnia 14 listopada 2006 r. zatwierdzające minimalne i maksymalne opłaty pobierane z tytułu czynności komorniczych.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Rumunia oświadcza, że zagraniczni przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni nie mogą doręczać pism sądowych lub pozasądowych na terytorium Rumunii, z wyjątkiem dokumentów, które dotyczą obywateli reprezentowanego przez nich państwa.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Rumunia nie wyraża zgody na możliwość bezpośredniego doręczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1, rumuńskie sądy mogą wydać orzeczenie jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 19 ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4, może być złożony w terminie roku od ogłoszenia orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.