Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Doręczanie dokumentów

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Jednostkami przyjmującymi są posłańcy sądowi (messengers-at-arms). Wykaz posłańców sądowych można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Posłańców i Urzędników Sądowych (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers, SMASO): SMASO

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Jednostkami przyjmującymi są posłańcy sądowi. Wykaz posłańców sądowych można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Posłańców i Urzędników Sądowych: SMASO

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty przesyłane są faksem i pocztą.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Angielski

Art. 3 - Agencja centralna

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Wnioski należy składać w języku angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Zjednoczone Królestwo zamierza uczynić odstępstwo od tych przepisów z uwagi na to, że artykuł ten jedynie jeszcze bardziej skomplikowałby złożone przepisy prawa Zjednoczonego Królestwa regulujące terminy, w tym terminy przedawnienia. Ustalenie dokładnej daty doręczenia jest bardzo ważne, ponieważ na jej podstawie określa się termin, od którego strona może wnosić o wydanie wyroku zaocznego. Zjednoczone Królestwo nie uważa, aby dokładne znaczenie tego przepisu i jego zamierzone działanie w praktyce były dostatecznie jasne; w rezultacie przepis ten może prowadzić do nieporozumień. Zjednoczone Królestwo uważa zatem, że lepiej pozostawić tę kwestię w gestii prawa krajowego przynajmniej do czasu, aż Zjednoczone Królestwo będzie mogło ocenić, jak przepis ten działa w praktyce w pozostałych państwach członkowskich po wdrożeniu rozporządzenia.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Zjednoczone Królestwo akceptuje poświadczenia w języku angielskim i francuskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Koszty doręczenia przez posłańców sądowych: (i) 142,51 funtów za usługę osobistą; (ii) 45,40 funtów za usługę pocztową. Uwaga: podany koszt usługi pocztowej nie dotyczy usługi pocztowej, o której mowa w art. 14. Do kosztów doliczany jest podatek VAT.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Szkocja nie sprzeciwia się korzystaniu na jej terytorium z prawa przewidzianego w art. 13 ust. 1.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Szkocja nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Zgodnie z obowiązującym postanowieniem konwencji haskiej sądy w Szkocji, niezależnie od przepisów ust. 1, mogą wydawać orzeczenia, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki określone w ust. 2.

Termin po wydaniu orzeczenia, po upływie którego wnioski o przywrócenie terminu przewidziane w ust. 4 nie będą dopuszczalne:

nie później niż po upływie roku od daty decyzji administracyjnej – jest to zgodne z konwencją haską i odpowiada okresowi przewidzianemu w regulaminie sądów w Szkocji.

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.