Doręczanie dokumentów

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Organy słowackie przyjmują pisemne wnioski o doręczenie dokumentów w formie papierowej.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Na podstawie art. 2 ust. 4 Republika Słowacka akceptuje formularze wypełnione w językach słowackim, czeskim, oraz angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Słowacja

Tel.: (+421) 2 888 91 258

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Języki: słowacki, czeski, angielski, francuski i niemiecki.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Na podstawie art. 4 Republika Słowacka akceptuje formularze wypełnione w językach słowackim, czeskim, oraz angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Republika Słowacka nie zgłasza żadnych informacji dotyczących art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2, jako że prawo krajowe nie przewiduje obowiązku doręczania dokumentów w terminach szczególnych, przewidzianych w tych artykułach.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Na podstawie art. 10 Republika Słowacka akceptuje formularze wypełnione w językach słowackim, czeskim, oraz angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Dokumenty doręczane są zwykle przez sąd, do którego skierowano wniosek. W pewnych okolicznościach sąd może jednak powierzyć zadanie doręczania dokumentów sądowych urzędnikowi sądowemu. Jeżeli urzędnik, któremu powierzono doręczanie dokumentów pełni funkcję komornika sądowego (súdny exekútor), stała opłata wynosi 6,64 EUR za każdy doręczony dokument.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Republika Słowacka nie dopuszcza możliwości doręczania dokumentów sądowych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, chyba że mają one zostać doręczone obywatelom państwa członkowskiego, z którego te dokumenty pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo krajowe Republiki Słowackiej nie zezwala na doręczanie bezpośrednie dokumentów sądowych z zagranicy osobom mającym interes prawny w postępowaniu sądowym przez urzędników sądowych, innych urzędników lub inne właściwe osoby w Republice Słowackiej.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Republika Słowacka oświadcza, że niezależnie od postanowień art. 19 ust. 1, sędzia może wydać orzeczenie nawet jeżeli nie otrzymał poświadczenia doręczenia lub przekazania, jeśli zostały spełnione wszystkie określone w tym przepisie warunki.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.