Doręczanie dokumentów

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Sądy, służby komornicze i inne szwedzkie organy doręczające dokumenty sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych lub handlowych.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Dokumenty można przesyłać pocztą, faksem lub w inny sposób uzgodniony w danej sprawie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Standardowy formularz może zostać wypełniony w języku szwedzkim lub angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Szwecja akceptuje standardowe formularze wypełnione w językach szwedzkim i angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

n.d.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Poświadczenie doręczenia może być sporządzone zarówno w języku angielskim, jak i szwedzkim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Szwecja nie zamierza wprowadzać opłat za koszty z tytułu czynności komornika lub innej właściwej osoby.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Szwecja dopuszcza doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

W niektórych przypadkach szwedzkie prawo krajowe zezwala na doręczanie bezpośrednie dokumentów sądowych i pozasądowych osobom mającym interes prawny w postępowaniu sądowym przez komorników, innych urzędników lub inne właściwe osoby.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Szwedzkie sądy nie mają obowiązku wydania orzeczenia, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 2, ale nie spełniono warunków określonych w art. 19 ust. 1. Szwecja nie zamierza przedłożyć oświadczenia na podstawie art. 19 ust. 4.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Porozumienie nordyckie z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie wzajemnej pomocy prawnej dotyczącej doręczania dokumentów oraz przeprowadzania dowodów (SÖ 1975:42)

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.