Comunicarea / notificarea actelor

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire a actelor de care dispun aceste entități: poștă, telefon, fax, e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Limbile acceptate pentru completarea formularului-tip: franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Camera Națională a Executorilor Judecătorești.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informațiile pot fi comunicate prin poștă, fax, e-mail sau telefon.

Cunoștințe lingvistice: franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Pe lângă franceză, neerlandeză și germană, se acceptă completarea formularului de cerere (formularul-tip) și în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Belgia aplică un sistem de dată dublă pentru a stabili momentul notificării sau comunicării; astfel, data care trebuie luată în considerare în momentul notificării se calculează în mod diferit, depinzând dacă aceasta se referă la destinatarul sau la expeditorul actului.

În conformitate cu articolul 53bis din Codul judiciar belgian, în privința destinatarului, cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel, termenele care încep să curgă de la o notificare pe suport de hârtie se calculează astfel:

1. dacă notificarea a fost efectuată prin scrisoare judiciară recomandată sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, începând cu prima zi după data la care scrisoarea a fost prezentată la domiciliul destinatarului sau, după caz, la reședința sau domiciliul său ales;

2. dacă notificarea a fost efectuată prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă, începând cu a treia zi lucrătoare după data la care scrisoarea a fost depusă la serviciile poștale, cu excepția unei probe contrare din partea destinatarului.

În privința expeditorului, data de expediere (sau data depunerii la poștă sau la grefă) este cea care are valoare de dată de notificare sau comunicare.

Astfel, dacă o parte într-un proces care a pierdut în primă instanță dorește să facă apel, aceasta trebuie să poată face acest lucru fără a aștepta îndeplinirea formalității de notificare a hotărârii.

Același lucru este valabil și pentru cazul în care o persoană care dorește să întrerupă curgerea termenului de prescripție notifică un act de întrerupere a prescripției (act extrajudiciar).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Belgia acceptă completarea formularului de atestare în limbile franceză, neerlandeză și germană, precum și în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Cheltuielile de notificare prin executor judecătoresc corespund unei taxe fixe de 165 EUR (TVA-ul belgian inclus), care trebuie plătită de solicitant pentru fiecare act notificat, destinat unei persoane fizice sau juridice. Executorul judecătoresc poate solicita plata integrală sau parțială a acestei sume înainte de orice intervenție. În cazul în care, în temeiul legislației europene privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cheltuielilor de notificare li se aplică TVA-ul din statul de origine, executorul judecătoresc rambursează eventuala sumă excedentară primită. Această plată trebuie efectuată direct prin intermediul unei bănci sau al unei instituții financiare autorizate de țara solicitantului în Belgia; comisioanele bancare sunt în sarcina ordonatorului.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Belgia se opune utilizării pe teritoriul său a posibilității prevăzute la articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Belgia nu se opune posibilității de notificare sau comunicare directă, prevăzută la articolul 15.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în Belgia judecătorii pot hotărî dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2).

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) trebuie depusă în termen de un an de la data pronunțării hotărârii.

Ultima actualizare: 01/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.