Comunicarea / notificarea actelor

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Entitatea de transmitere pentru notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și a citațiilor este instanța în fața căreia cauza este pendinte.

Entitatea de transmitere pentru notificarea și comunicarea actelor extrajudiciare în străinătate este instanța raională (rayonen sad) în raza teritorială a căreia se află domiciliul sau reședința ori sediul social al persoanei sau entității care solicită serviciul, iar pentru actele certificate de un notar - instanța raională (rayonen sad) în raza teritorială a căreia se află biroul notarial.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Entitatea de primire în Republica Bulgaria este instanța raională (rayonen sad) în raza căreia trebuie să fie notificate sau comunicate actele.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Instanțele raionale acceptă trimiterea prin poștă a cererilor de notificare sau comunicare, precum și a actelor care trebuie notificate sau comunicate.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Instanțele raionale acceptă ca formularele să fie completate în limbile bulgară, engleză sau franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare juridică internațională și afaceri europene

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

e-mail: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul-tip de cerere pentru transmiterea actelor poate fi completat în limbile bulgară, engleză sau franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Legislația bulgară nu prevede un termen-limită pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Republica Bulgaria permite redactarea în limbile bulgară, engleză sau franceză a certificatului privind notificarea sau comunicarea și a copiei actului notificat sau comunicat.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Legislația bulgară nu prevede o taxă pentru notificarea sau comunicarea actelor pe cale obișnuită. Dacă se recurge la o cale specială de notificare sau comunicare, trebuie achitată o taxă fixă în conformitate cu lista de taxe și costuri prevăzută în Legea privind executorii judecătorești privați.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2), Republica Bulgaria menționează că permite notificarea sau comunicarea actelor în temeiul articolului 13 alineatul (1) pe teritoriul său numai dacă destinatarul este cetățean al statului membru care a emis actul în cauză (articolul 608 din Codul de procedură civilă).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă, în temeiul articolului 15 nu este permisă în conformitate cu legislația bulgară (articolul 613 din Codul de procedură civilă).

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Republica Bulgaria declară că nu va face uz de posibilitatea prevăzută la articolul 19 alineatul (2).

Termenul de depunere al unei cereri în temeiul articolului 19 alineatul (4) este de un an de la pronunțarea hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Republica Bulgaria nu este supusă niciunui acord privind accelerarea sau simplificarea transmiterii actelor, compatibil cu regulamentul, și nu a încheiat un astfel de acord.

Ultima actualizare: 19/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.