Comunicarea / notificarea actelor

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Executorii judecătorești au competența să comunice acte.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

http://www.huissier.lu/members.php

Grefierii instanțelor au competența să notifice acte.

Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

http://www.huissier.lu/members.php

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire disponibile:

curier poștal, email, fax, telefon.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

franceză și germană

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adresa poștală: L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 47 59 81-2336

Fax (+352) 47 05 50

E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Cunoștințe lingvistice: franceză și germană

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Luxemburgul acceptă completarea formularului de cerere (a formularului-tip) atât în limba franceză, cât și în limba germană.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Luxemburgul indică faptul că, în conformitate cu legislația sa, un document trebuie să fie comunicat sau notificat în termenele prevăzute la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007.

În cazul în care actul este transmis prin comunicare personală de către un executor judecătoresc, dovada trebuie să indice data efectuării comunicării, care este ziua în care destinatarul a primit sau a recepționat documentul la domiciliul său.

În cazul în care destinatarul refuză să accepte copia actului care urmează să îi fie comunicat, executorul judecătoresc notează acest lucru în confirmarea de comunicare. În acest caz, se consideră că documentul a fost comunicat în ziua i-a fost prezentat destinatarului.

În cazul în care nu se cunoaște domiciliul sau reședința persoanei căreia trebuie să i se comunice documentul, executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal în care descrie demersurile pe le-a făcut pentru a căuta destinatarul. Redactarea acestui proces-verbal ține loc de comunicare.

Atunci când documentul este transmis prin notificare poștală, Luxemburgul aplică un sistem de dată dublă.

Data care trebuie luată în considerare în ceea ce privește expeditorul diferă de data care trebuie luată în considerare în ceea ce privește destinatarul.

În ceea ce privește expeditorul, notificarea se consideră efectuată la data expedierii.

În ceea ce privește destinatarul, notificarea se consideră efectuată la data primirii.

Dacă destinatarul refuză să accepte scrisoarea recomandată, agentul poștal menționează acest lucru pe avizul de livrare și returnează scrisoarea recomandată, însoțită de acest aviz. În acest caz, notificarea se consideră a fi făcută în ziua prezentării scrisorii recomandate destinatarului.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Luxemburgul acceptă completarea formularului de atestare atât în limba franceză, cât și în limba germană.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Taxa forfetară unică este de 138 EUR.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Luxemburgul declară că se opune posibilității ca agenții săi diplomatici și consulari să asigure direct, pe teritoriul altui stat membru, comunicarea sau notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

De asemenea, Luxemburgul declară că se opune posibilității ca agenții diplomatici și consulari ai altor state membre să recurgă la acest mijloc pe teritoriul său, cu excepția cazului în care un act trebuie comunicat sau notificat unui resortisant al statului membru de origine.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Luxemburgul acceptă notificarea sau comunicarea directă în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) 1393/2007.

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Executorii judecătorești au competența privind comunicarea actelor.

Executorul judecătoresc din statul de primire nu este responsabil pentru corectitudinea formei și conținutului actului care i-a fost transmis direct de persoana interesată. Executorul judecătoresc este răspunzător numai în ceea ce privește formalitățile și modalitățile de comunicare de care va face uz în statul membru de primire.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

http://www.huissier.lu/members.php

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Luxemburgul declară că, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (1), judecătorii săi pot hotărî dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2).

În temeiul articolului 19 alineatul (4), Luxemburgul precizează că cererea prin care se solicită repunerea în termen poate fi declarată inadmisibilă dacă nu este prezentată într-un termen rezonabil, stabilit de judecător, cu începere de la data la care persoana interesată a luat cunoștință de hotărâre sau de la data la care a încetat imposibilitatea de a acționa, însă nu mai târziu de un an de la data la care a fost notificată sau comunicată hotărârea.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

/

Ultima actualizare: 12/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.