Comunicarea / notificarea actelor

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Confirmarea de primire a cererilor de transmitere a actelor judiciare pe suport de hârtie revine instituțiilor desemnate de Republica Slovacă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În sensul articolului 2 alineatul (4), Republica Slovacă acceptă completarea formularului în limba slovacă, în limba cehă sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Ministerul Justiției din Republica Slovacă]

Odbor medzinárodného práva súkromného [Departamentul de drept internațional privat]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Slovacă

Telefon: (+421) 2 888 91 258

Fax: (+421) 2 888 91 604

Adresă de email: civil.inter.coop@justice.sk

Site web: https://www.justice.gov.sk

Limbi: slovacă, cehă, engleză, franceză, germană.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În sensul articolului 4, Republica Slovacă acceptă completarea formularului în limba slovacă, în limba cehă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Republica Slovacă nu are de comunicat informații cu privire la articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2), pentru că dreptul slovac nu impune notificarea sau comunicarea unui act într-un termen dat, așa cum prevăd articolele menționate.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În sensul articolului 10, Republica Slovacă acceptă completarea formularului în limba slovacă, în limba cehă sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În principiu, notificarea sau comunicarea unui act este asigurată de instanța care a primit cererea. Cu toate acestea, în anumite împrejurări instanța poate încredința unui funcționar judecătoresc sarcina de a notifica sau comunica actele pe care le emite. În cazul în care acest funcționar mandatat de instanță este executor judecătoresc (súdny exekútor), transmiterea actului este taxată cu un onorariu fix de 6,64 EUR pentru fiecare document notificat sau comunicat.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Republica Slovacă se opune transmiterii unui act judiciar prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, cu excepția cazului în care acest act trebuie transmis unui resortisant al statului membru de proveniență a documentului.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Dreptul slovac nu permite ca actele emanate de instanță să fie transmise, direct din străinătate, persoanelor implicate într-o procedură judiciară, prin intermediul funcționarilor judecătorești, funcționarilor sau al altor persoane competente din Republica Slovacă.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În conformitate cu articolul 19 alineatul (2), Republica Slovacă declară că, sub rezerva articolului 19 alineatul (1), judecătorii slovaci pot statua chiar dacă nu s-a primit niciun document de confirmare a transmiterii sau predării actului emanat de instanță, cu condiția îndeplinirii dispozițiilor prevăzute de articolul 19 alineatul (2).

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 09/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.