Doručovanie písomností

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Dostupné možnosti na prijímanie písomností:

  • doručenie poštou,
  • doručenie inou doručovacou službou (napr. expresnou zásielkovou službou),
  • doručenie elektronickou poštou.
  • doručenie faxom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Vzorové tlačivo možno vyplniť v nemeckom alebo anglickom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ústredným orgánom je spolkové ministerstvo spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: +43 1 521522141

Fax: +43 1 521522829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Jazyky: nemčina a angličtina.

článok 4 - odosielanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Formulár žiadosti (vzorové tlačivo v prílohe I) možno okrem nemeckého jazyka vyplniť aj v anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Pokiaľ je známe, rakúske právo nepozná typy písomností uvedené v článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Formulár osvedčenia (vzorové tlačivo v prílohe I) možno okrem nemeckého jazyka vystaviť aj v anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Nevznikajú žiadne fixné poplatky.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Proti doručovaniu podľa článku 13 ods. 1 nie sú žiadne námietky.

článok 15 - priame doručenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V rakúskom práve nie je povolené doručovanie súdnych písomností priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb prijímajúceho členského štátu.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Bez ohľadu na prvý odsek môžu rakúske súdy rozhodnúť súdny spor pri splnení podmienok uvedených v odseku 2.

Na podanie žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty Rakúska republika nestanovuje žiadnu lehotu podľa článku 19 ods. 4 posledného pododseku.

Posledná aktualizácia: 17/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.