Doručovanie písomností

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Dostupné možnosti na prijímanie písomností:

  • doručenie poštou,
  • doručenie inou doručovacou službou (napr. kuriérom),
  • doručenie faxom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Vzorové tlačivo možno vyplniť v nemeckom alebo anglickom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je spolkové ministerstvo spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Wien

Tel.: +43 1 521522141

Fax: +43 1 521522829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Jazyky: nemčina a angličtina.

článok 4 - odosielanie písomností

Formulár žiadosti (vzorové tlačivo v prílohe I) možno okrem nemeckého jazyka vyplniť aj v anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Pokiaľ je známe, rakúske právo nepozná typy písomností uvedené v článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Formulár osvedčenia (vzorové tlačivo v prílohe I) možno okrem nemeckého jazyka vystaviť aj v anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Nevznikajú žiadne fixné poplatky.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Proti doručovaniu podľa článku 13 ods. 1 nie sú žiadne námietky.

článok 15 - priame doručenie

V rakúskom práve nie je povolené doručovanie súdnych písomností priamo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb prijímajúceho členského štátu.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na prvý odsek môžu rakúske súdy rozhodnúť súdny spor pri splnení podmienok uvedených v odseku 2.

Na podanie žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty Rakúska republika nestanovuje žiadnu lehotu podľa článku 19 ods. 4 posledného pododseku.

Posledná aktualizácia: 20/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.