Doručovanie písomností

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Spôsoby prijímania písomností, ktoré majú orgány k dispozícii: poštou, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového tlačiva: francúzsky, holandský, nemecký a anglický.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je Národná komora súdnych vykonávateľov.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: +32 2 538 00 92

Fax: +32 2 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informácie sa môžu poskytovať poštou, faxom, elektronickou poštou alebo telefonicky.

Jazykové znalosti: francúzsky, holandský, nemecký a anglický jazyk.

článok 4 - odosielanie písomností

Formulár žiadosti (vzorové tlačivo) sa okrem francúzskeho, holandského a nemeckého jazyka takisto môže akceptovať v anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Belgicko pri stanovovaní momentu doručenia písomnosti uplatňuje systém dvoch dátumov; dátum, ktorý sa považuje za moment doručenia, sa líši podľa toho, či sa posudzuje z pohľadu adresáta písomnosti alebo jej odosielateľa.

V súlade s článkom 53a belgického súdneho poriadku sa lehoty, ktoré začínajú plynúť od doručenia písomnosti v papierovej forme, z pohľadu adresáta a pokiaľ zákon neustanovuje inak, vypočítavajú:

1. ak je písomnosť doručená formou súdnej zásielky alebo doporučenej listovej zásielky s potvrdením o doručení, od prvého dňa nasledujúceho po dni doručenia zásielky do miesta bydliska adresáta, prípadne do jeho miesta pobytu alebo na jeho adresu pre doručovanie;

2. ak je písomnosť doručená formou doporučenej zásielky alebo obyčajnej zásielky, od tretieho pracovného dňa nasledujúceho po dni odovzdania zásielky útvarmi pošty, okrem prípadov, keď adresát dokáže, že tomu bolo inak.

Z pohľadu odosielateľa sa za dátum doručenia považuje dátum odoslania (alebo dátum podania na pošte alebo podateľni).

Ak chce účastník konania, ktorý prehral spor na súde prvého stupňa, podať odvolanie, musí mať možnosť tak učiniť bez toho, aby musel čakať na splnenie formalít súvisiacich s doručením rozsudku.

Zároveň, pokiaľ si niekto želá prerušiť premlčaciu lehotu, takéto prerušenie musí oznámiť formou príslušnej písomnosti (mimosúdny úkon).

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Belgicko akceptuje formulár osvedčenia vyplnený okrem francúzskeho, holandského a nemeckého jazyku aj v anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Náklady súdneho vykonávateľa na doručenie zodpovedajú pevnému poplatku vo výške 165 EUR (vrátane belgickej DPH), ktorú musí uhradiť navrhovateľ za každú doručovanú písomnosť určenú fyzickej alebo právnickej osobu. Súdny vykonávateľ môže požadovať uhradenie celej uvedenej sumy alebo jej časti pred doručením. Súdny vykonávateľ v prípade uplatnenia DPH štátu pôvodu na náklady na doručenie podľa európskeho nariadenia o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty prípadný preplatok uhradí späť. Táto platba sa uhrádza priamo prostredníctvom banky alebo finančnej inštitúcie schválenej krajinou navrhovateľa v Belgicku; bankové poplatky hradí príkazca.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Belgicko namieta proti využívaniu možnosti stanovenej v článku 13 ods. 1 na svojom území.

článok 15 - priame doručenie

Belgicko nenamieta proti možnosti priameho doručenia podľa článku 15.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môžu belgické súdy vydať rozsudok za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

O odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty sa podľa odseku 4 musí požiadať do jedného roka od vyhlásenia rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 01/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.