Doručovanie písomností

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcim orgánom je pri doručovaní súdnych predvolaní v cudzine súd, ktorý vo veci koná.

Odosielajúcim orgánom je pri doručovaní mimosúdnych písomností v cudzine okresný súd (rayonen sad), do ktorého miestnej príslušnosti spadá prechodné alebo trvalé bydlisko osoby alebo sídlo subjektu, ktorí o službu žiadajú. Pri doručovaní notársky overených písomností je to okresný súd (rayonen sad) miestne príslušný pre oblasť, v ktorej notár vykonáva svoju činnosť.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Prijímajúcim orgánom je v prípade Bulharskej republiky okresný súd (rayonen sad) miestne príslušný pre oblasť, do ktorej majú byť písomnosti doručené.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Okresné súdy prijímajú poštové zásielky so žiadosťami o doručenie a s priloženými písomnosťami, ktoré sa majú doručiť.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Okresné súdy prijímajú vzorové tlačivá vyplnené v bulharčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je Ministerstvo spravodlivosti,

odbor „Medzinárodná právna spolupráca a európske záležitosti“

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +359 2 9809 223

E-mail: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

P.O. Box 1040, Sofia

článok 4 - odosielanie písomností

Vzorové tlačivá žiadostí o odoslanie písomností možno vyplniť v bulharčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Bulharské právne predpisy nestanovujú lehotu na doručovanie písomností.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Bulharská republika prijíma osvedčenia o doručení a kópiu doručovanej písomnosti vyplnené v bulharčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Bulharské právne predpisy nestanovujú poplatok za bežné doručovanie písomností. Za doručovanie písomností špeciálnym spôsobom sa vyberá poplatok stanovený v súlade so sadzobníkom poplatkov a nákladov podľa zákona o súkromných súdnych exekútoroch.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

V zmysle článku 13 ods. 2 Bulharská republika vyhlasuje, že povoľuje doručovanie písomností podľa článku 13 ods. 1 na svojom území len vtedy, keď je adresátom štátny príslušník členského štátu, z ktorého písomnosť pochádza (Článok 608 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 15 - priame doručenie

Priame doručenie podľa článku 15 bulharské právne predpisy nepovoľujú (článok 613 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bulharská republika týmto vyhlasuje, že nevyužije možnosť ustanovenú v článku 19 ods. 2.

Žiadosť podľa článku 19 ods. 4 možno podať do jedného roka odo dňa vynesenia rozsudku súdom.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Bulharská republika neuplatňuje ani neuzavrela žiadne dohody zlučiteľné s nariadením, ktoré by dodatočne urýchľovali alebo zjednodušovali odosielanie písomností.

Posledná aktualizácia: 19/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.