Doručovanie písomností

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikózia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikózia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Pošta, fax, e-mail

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Gréčtina a angličtina

článok 3 - ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikózia

Cyprus

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

článok 4 - odosielanie písomností

Na účely postupu vnútroštátneho doručovania by mal odosielajúci orgán predložiť formulár v prílohe I v dvoch vyhotoveniach s označením NA ODOSLANIE a NA VRÁTENIE.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V cyperskom právnom poriadku sa nestanovujú konkrétne lehoty, v rámci ktorých musia byť dokumenty doručené.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Angličtina

článok 11 - náklady doručenia

21,00 EUR za každý dokument.

Zaplatenie poplatku by sa malo uskutočniť bankovým prevodom na tento bankový účet ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku:

Účet: 6001017 – Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift kód: CΒCΥCΥ2Ν

Všetky žiadosti o doručenie dokumentov musia byť podané uvedeným spôsobom. V prípade, že za žiadosti nebude uhradený poplatok a nebude k nim priložený bankový doklad, žiadosti budú vrátené bez ich spracovania.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Neexistujú žiadne námietky proti takémuto doručeniu.

článok 15 - priame doručenie

V cyperskom právnom poriadku sa povoľuje priame doručenie.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Na požiadanie navrhovateľov môžu sudcovia vydať rozhodnutie na základe vlastného uváženia za predpokladu, že všetky podmienky stanovené v danom článku sú splnené.

Žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty sa musia predložiť do jedného roka, ale musia byť predložené v primeranej lehote po tom, ako sa odporca dozvedel o rozsudku.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 12/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.