Doručovanie písomností

Česko

Autor obsahu
Česko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Súdy, exekútori, prokuratúra

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Spôsoby prijímania písomností, ktoré majú orgány k dispozícii:

  • prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb,
  • faxom,
  • e-mailom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Formulár je možné vyplniť v češtine, slovenčine a v angličtine.

článok 3 - ústredný orgán

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefón: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

článok 4 - odosielanie písomností

Okrem českého jazyka prijíma Česká republika štandardné formuláre vyplnené v slovenskom a anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V Českej republike nie sú stanovené takéto lehoty pre doručovanie písomností.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Okrem českého jazyka prijíma Česká republika osvedčenia vyplnené v slovenskom a anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Doručovanie v Českej republike nepodlieha spoplatneniu.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Česká republika oznamuje, že nenamieta proti takémuto spôsobu doručovania na svojom území.

článok 15 - priame doručenie

Česká republika oznamuje, že české právne predpisy takéto doručovanie na území ČR neumožňujú.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Článok 19 ods. 2

Súdy v Českej republike môžu bez ohľadu na článok 19 ods. 1 vyniesť rozsudok, aj keď nedostali žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 19 ods. 2.

Článok 19 ods. 4

V Českej republike neexistuje žiadna takáto lehota.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Komisii budú poskytnuté znenia týchto zmlúv:

  • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach uzavretá vo Varšave 21. decembra 1987, platná medzi Českou republikou a Poľskom;
  • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, uzavretá v Bratislave 28. marca 1989, platná medzi Českou republikou a Maďarskom;
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach, uzavretá v Prahe 29. októbra 1992;
  • Zmluva medzi Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o ďalšom uľahčovaní styku pri poskytovaní právnej pomoci na základe Haagskeho dohovoru o občianskom konaní z 1. marca 1954 a o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v zahraničí v občianskych a obchodných veciach uzavretá 15. novembra 1965 a o vykonávaní dôkazov v zahraničí v občianskych alebo obchodných veciach uzavretá 18. marca 1970.
Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.