Doručovanie písomností

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúce subjekty sú súdy:

Oddelenie dánskych súdov pre doručovanie písomností do zahraničia (Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse)

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99685070

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Prijímajúcim subjektom je ministerstvo spravodlivosti.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Dánsko

Tel.: +45 72268400

Fax: 33933510

E-mail: jm@jm.dk

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Písomnosti je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom za predpokladu, že obsah prijatej písomnosti v plnej miere zodpovedá obsahu odoslanej písomnosti a že všetky údaje v dokumente sú čitateľné.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Dánsko akceptuje formulár uvedený v prílohe nariadenia vyplnený v dánčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Tel.: +45 72268400

Fax: +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Písomnosti je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom za predpokladu, že obsah prijatej písomnosti v plnej miere zodpovedá obsahu odoslanej písomnosti a že všetky údaje v dokumente sú čitateľné.

Dánsko akceptuje formulár uvedený v prílohe nariadenia vyplnený v dánčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 4 - odosielanie písomností

Dánsko akceptuje formulár uvedený v prílohe nariadenia vyplnený v dánčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Dánsko nechce využiť možné výnimky uvedené v článku 9 ods. 1 a 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Dánsko akceptuje potvrdenie o doručení vyplnené v dánčine, angličtine alebo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Za doručenie súdnych písomností z iného členského štátu sa nevyberajú žiadne poplatky.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Dánsko akceptuje doručovanie písomností prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov v súlade s článkom 13 ods. 1.

článok 15 - priame doručenie

Súdy môžu spravidla vykonať doručenie podľa zákona o organizácii súdnictva (retsplejeloven) a môžu pritom požiadať o pomoc.

Priame doručenie môžu prostredníctvom súdneho úradníka vykonávať aj iné orgány (bez účasti súdu).

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

V súlade s článkom 19 ods. 2, môže dánsky súd vydať rozhodnutie aj v prípade, že nebolo prijaté potvrdenie o doručení alebo dodaní, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 19 ods. 2.

V súlade s článkom 19 ods. 4, ak sa žalovaná strana v Dánsku nedostaví na súd, musí byť do roka od dátumu rozhodnutia podaná žiadosť o preskúmanie veci podľa tohto ustanovenia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Severská dohoda z 26. apríla 1974 o vzájomnej pomoci PDF (81 Kb) da

Posledná aktualizácia: 19/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.