Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Doručovanie písomností

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcim orgánom je vrchný súd, kráľovský úsek, oddelenie zahraničných procesov.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Prijímajúcim orgánom je vrchný súd, kráľovský úsek, oddelenie zahraničných procesov.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Písomnosti sa odosielajú faxom a poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Prijíma sa vzorové tlačivo vyplnené v angličtine a vo francúzštine.

článok 3 - ústredný orgán

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

UNITED KINGDOM

Telefón:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 2079476327

+44 2079471741

Fax: +44 8703240025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Komunikácia môže prebiehať prostredníctvom listu, faxu, e-mailu a telefonicky; ústredný orgán zodpovedá za kontrolu prekladov.

článok 4 - odosielanie písomností

Popri angličtine Spojené kráľovstvo prijíma aj vzorové tlačivá žiadostí vyplnené vo francúzštine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Spojené kráľovstvo má v úmysle odchýliť sa od týchto ustanovení, pretože v dôsledku tohto článku by sa ešte viac prehĺbila zložitosť práva so zreteľom na lehoty a premlčacie lehoty. Je dôležité, aby bolo možné s určitosťou stanoviť dátum doručenia, pretože na základe tohto dátumu sa určuje termín, keď účastník môže požiadať o vynesenie rozsudku pre zmeškanie. Spojené kráľovstvo sa domnieva, že presný zmysel tohto ustanovenia a jeho zamýšľané uplatňovanie v praxi nie sú dostatočne jasné; preto môžu vzniknúť nejasnosti. Spojené kráľovstvo je presvedčené, že najlepšie je riadiť sa v tejto otázke vnútroštátnym právom, aspoň kým nebude mať možnosť posúdiť, ako funguje v praxi v iných členských štátoch po vykonaní nariadenia.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Popri angličtine Spojené kráľovstvo prijíma aj osvedčenia vo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Doručenie nie je spoplatnené.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Spojené kráľovstvo nemá v úmysle namietať proti uplatňovaniu práva stanoveného v článku 13 ods. 1 na svojom území.

článok 15 - priame doručenie

Anglicko a Wales namietajú proti využívaniu možnosti priameho doručenia, ktorá je stanovená v článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

V súlade s existujúcim ustanovením Haagskeho dohovoru súdy v Spojenom kráľovstve bez ohľadu na odsek 1 môžu vydať rozsudok, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 2.

Lehota po vydaní rozsudku, počas ktorej možno vyhovieť žiadosti o odpustenie dôsledkov v zmysle odseku 4:

Pri posudzovaní zrušenia rozsudku pre zmeškanie súd musí prihliadnuť na to, či osoba, ktorá žiada o zrušenie rozsudku, podala príslušný návrh bezodkladne.

Posledná aktualizácia: 30/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.