Doručovanie písomností

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Na účely prijímania písomností sú k dispozícii tieto komunikačné prostriedky: pošta, fax a kanály elektronického prenosu v súlade s podmienkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Možno použiť estónčinu alebo angličtinu.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estónsko

Tel. +372 620 8183

Fax +372 620 8109

E-mail central.authority@just.ee

http://www.just.ee

článok 4 - odosielanie písomností

Podľa článku 4 ods. 3 a článku 10 ods. 2 nariadenia sa v Estónsku prijímajú štandardné tlačivá vyplnené v estónčine alebo angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V estónskom práve nie je stanovená žiadna taká konkrétna lehota.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Podľa článku 4 ods. 3 a článku 10 ods. 2 nariadenia sa v Estónsku prijímajú štandardné tlačivá vyplnené v estónčine alebo angličtine.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Písomnosti sa väčšinou doručujú bezplatne.

Ak sa doručujú procesné písomnosti prostredníctvom súdneho exekútora, platí sa poplatok za doručenie písomnosti 40 EUR, ak bolo možné doručiť písomnosti adresátovi alebo jeho zákonnému zástupcovi:

1. prostredníctvom adresy alebo telekomunikačných údajov uvedených v registri obyvateľstva alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: personal ID code@eesti.ee;

2. na adresu uvedenú v registri samostatne zárobkovo činných osôb a právnických osôb vedenom v Estónsku alebo prostredníctvom telekomunikačných údajov uvedených v informačnom systéme tohto registra.

V prípadoch, ktoré nie sú uvedené vyššie, sa platí poplatok súdnemu exekútorovi za doručenie procesných písomností 70 EUR. Ak osoba, ktorej sa majú doručiť písomnosti, má právny záväzok zapísať svoju adresu alebo telekomunikačné údaje do registra obyvateľstva alebo do registra samostatne zárobkovo činných osôb a právnických osôb vedeného v Estónsku a táto osoba nesplnila tento záväzok, a to aj v prípade, že údaje zapísané v registri sú neaktuálne alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nesprávne, a preto nebolo možné doručiť procesné písomnosti na základe týchto údajov, 35 EUR z tohto poplatku 70 EUR musí podľa rozhodnutia o poplatkoch súdnym exekútorom zaplatiť osoba požadujúca odborné služby a 35 EUR osoba, ktorej sa písomnosti mali doručiť.

Ak procesnú písomnosť nebolo možné doručiť, hoci súdny exekútor urobil všetko potrebné a prakticky možné na doručenie písomnosti podľa postupu stanoveného zákonom, súdny exekútor má právo požadovať poplatok 40 EUR prostredníctvom vydania rozhodnutia o poplatku súdnemu exekútorovi a dokladu o službe s uvedením krokov, ktoré podnikol v záujme doručenia písomnosti.

Súdny exekútor nesmie požadovať poplatok, ak neurobil všetko potrebné a prakticky možné na doručenie písomností podľa postupu stanoveného zákonom v lehote stanovenej súdom a ak nebolo možné doručiť procesné písomnosti.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia možno písomnosti doručiť prostredníctvom diplomatických zástupcov alebo konzulárnych úradníkov iného členského štátu, ktorí sa nachádzajú v Estónsku, iba ak sa majú doručiť štátnemu príslušníkovi členského štátu, z ktorého písomnosti pochádzajú.

článok 15 - priame doručenie

V Estónsku nemožno písomnosti doručovať spôsobom stanoveným v článku 15 nariadenia.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Estónsky súd môže takisto vydať rozhodnutie vo veci podľa podmienok stanovených v článku 19 ods. 2 nariadenia, ak nebolo prijaté žiadne osvedčenie o doručení procesnej písomnosti odporcovi. V súlade s treťou vetou článku 19 ods. 4 nariadenia sa žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty môže podať na súde do jedného roka od vydania rozhodnutia, ktorým sa končí konanie v danej veci.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Dohoda medzi Estónskom a Poľskom o poskytovaní právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestných veciach.

Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch.

Posledná aktualizácia: 19/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.