Doručovanie písomností

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú okresné súdy (käräjäoikeudet), obchodný súd (markkinaoikeus), odvolacie súdy (hovioikeudet), najvyšší súd (korkein oikeus) národný orgán presadzovania práva (ulosottolaitos) a ministerstvo spravodlivosti (oikeusministeriö).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné spôsoby prijímania písomností: dokumenty je možné doručiť poštou, faxom alebo emailom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie štandardného formulára: fínčina, švédčina a angličtina.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Vláda)

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: Tel.: +358 9 1606 7524

Email: central.authority@om.fi

Dokumenty sa môžu doručovať poštou, faxom alebo emailom.

Jazyky: fínčina, švédčina, angličtina.

článok 4 - odosielanie písomností

Formulár žiadosti sa môže vyplniť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Na základe článku 9 ods. 3 Fínsko informovalo Komisiu, že nebude uplatňovať ustanovenia článku 9 ods. 1 a 2. Aktuálne znenie ustanovení tohto článku nemá z hľadiska vnútroštátneho právneho systému žiaden možný význam/dosah, a preto sa nemôže vo Fínsku uplatniť v praxi.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Formulár osvedčenia sa môže vyplniť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Za doručenie písomností nie je odosielajúcemu orgánu účtovaný žiaden poplatok.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Fínsko neodmieta tieto spôsoby doručovania.

článok 15 - priame doručenie

Fínsko neodmieta tieto spôsoby doručovania.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Keďže Fínsko nevydáva osvedčenia, na ktoré sa odvoláva článok 19 ods. 2, fínske súdy nemôžu vydávať rozsudky v prípadoch podľa článku 19 ods. 2. Preto nie je potrebné ani oznámenie podľa článku 19 ods. 4.

Posledná aktualizácia: 18/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.