Doručovanie písomností

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Odosielajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku súdni úradníci (huissiers de justice) a podateľne súdnych orgánov (greffes des juridictions).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Prijímajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku len súdni úradníci (huissiers de justice).

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné doručovacie prostriedky: pošta.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Francúzsko súhlasí s tým, že vzorové tlačivo žiadosti v prílohe I môže byť vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné súkromné právo a právo EÚ (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefón: +33 (0)1 44 77 61 05

Fax: +33 (0)1 44 77 61 22

E-mailová adresa: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jazyky: francúzsky a anglický jazyk.

článok 4 - odosielanie písomností

Francúzsko súhlasí s tým, že vzorové tlačivo žiadosti v prílohe I môže byť vyplnené vo francúzštine alebo v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V prípade Francúzska platí, že v súlade s jeho právnymi predpismi musí byť písomnosť doručená v určenej lehote podľa článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Francúzsko súhlasí s tým, že osvedčenie o doručení alebo kópia doručených písomností môžu byť okrem francúzskeho jazyka vyplnené aj v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Výška fixného poplatku spojeného so zapojením súdneho úradníka je stanovená na 48,75 EUR (uznesenie z 26. februára 2016). Zaslanie písomností musí byť sprevádzané príslušnou platbou okrem prípadov, keď je navrhovateľovi poskytovaná právna pomoc.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Francúzsko namieta proti využitiu tej možnosti na svojom území, aby iný členský štát mohol doručovať súdne písomnosti na francúzskom území konzulárnou alebo diplomatickou cestou, pokiaľ adresát písomnosti nie je štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

článok 15 - priame doručenie

Francúzsko nenamieta proti možnosti priameho doručovania podľa článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže francúzsky sudca rozhodnúť, či sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty podľa odseku 4 musí byť podaná do jedného roka od rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach

Dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní a podpísaná 6. mája 1961

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach medzi Francúzskom a Belgickom z 1. marca 1956, zmenený výmenou listov z 23. a 30. augusta 1960

Dohoda z 5. apríla 1967 medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor z 2. februára 1922, ktorého cieľom je zjednodušiť vykonávanie procesných úkonov medzi osobami, ktoré majú bydlisko vo Francúzsku a vo Veľkej Británii

Dohoda medzi Francúzskou republikou a Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní a podpísaná v Belehrade 29. októbra 1969

Dohovor medzi Francúzskou republikou a Rumunskou socialistickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, podpísaný v Paríži 5. novembra 1974

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci a spolupráci medzi Francúzskou republikou a Rakúskou republikou, podpísaný vo Viedni 27. februára 1979, ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a rodinných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov medzi Francúzskou republikou a Maďarskou ľudovou republikou, podpísaný v Budapešti 31. júla 1980

Dohovor medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o vzájomnej právnej pomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych, rodinných a obchodných veciach, podpísaný 10. mája 1984

Dohovor o vzájomnej právnej pomoci v občianskych veciach medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky, podpísaný v Sofii 18. januára 1989

Posledná aktualizácia: 19/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.