Doručovanie písomností

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Odosielajúcim orgánom pre súdne písomnosti je súd, ktorý vykonáva doručovanie [§ 1069 ods. 1 č. 1 Občianskeho súdneho poriadku – OSP (Zivilprozessordnung – ZPO)].

Odosielajúcim orgánom pre mimosúdne písomnosti je okresný súd, v ktorého obvode má osoba bydlisko alebo obvyklý pobyt; v prípade notárskych listín aj okresný súd, v ktorého obvode má svoje úradné sídlo osvedčujúci notár; v prípade právnických osôb nahrádza bydlisko alebo obvyklý pobyt sídlo; krajinské vlády môžu prideliť jednému okresnému súdu úlohy odosielajúceho orgánu pre obvody viacerých okresných súdov prostredníctvom právneho nariadenia (§ 1069 ods. 1 č. 1 OSP).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Pre doručovanie v Spolkovej republike Nemecko je ako nemecký prijímajúci orgán v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1393/2007 príslušný ten okresný súd, do ktorého obvodu má byť písomnosť doručená. Krajinské vlády môžu prideliť jednému okresnému súdu úlohy prijímajúceho orgánu pre obvody viacerých okresných súdov prostredníctvom právneho nariadenia.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

K dispozícii sú nasledujúce možnosti komunikácie:

- pre prijímanie a zasielanie: pošta a súkromné doručovacie služby, fax,

- pre neformálne oznámenia: telefón a E-MAIL.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Formulár možno vyplniť v nemčine alebo angličtine.

článok 3 - ústredný orgán

Úlohu ústredného orgánu vykonáva v každej nemeckej krajine orgán stanovený krajinskou vládou. Spravidla sú to Landesjustizverwaltungen (krajinské súdne správy) alebo Oberlandesgericht (vyšší krajinský súd) príslušnej spolkovej krajiny.

Ako poštová adresa sa udáva – ak je k dispozícii – najprv domáca adresa, inak – prípadne dodatočne – poštový priečinok.

Pre expresné zásielky a balíkovú službu (vrátane balíčkov) sa použije iba domáca adresa.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 4 - odosielanie písomností

Pre vyplnenie formulára v prílohe I (žiadosť) je okrem nemeckého jazyka prijateľný anglický jazyk.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Z hľadiska žiadateľa, ktoré je v rámci článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 ako jediné relevantné, je v nemeckom práve presný dátum doručenia významný pre výpočet lehoty iba ojedinele, keďže spravidla postačuje prijatie písomnosti v stanovenej lehote na súde, ak sa vzápätí uskutočňuje doručenie (§ 167 OSP). Pokiaľ je v jednotlivom prípade dôležitý presný dátum doručenia, platí § 222 ods. 2 OSP v spojení s §§ 187 a nasl. Občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Pre vyplnenie formulára v prílohe I (osvedčenie) je okrem nemeckého jazyka prijateľný anglický jazyk.

článok 11 - náklady doručenia

Ako náklady podľa 11 ods. 2 prichádza za bežných podmienok do úvahy čiastka do 20,50 €. Vypočítavajú sa podľa druhu požadovaného doručenia v súlade so zákonmi o súdnych trovách (Justizkostengesetze).

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Na území Spolkovej republiky Nemecko nie je doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi v zmysle článku 13 ods. 1 prijateľné, okrem prípadov, ak musí byť písomnosť doručená štátnemu príslušníkovi odosielajúceho štátu.

článok 15 - priame doručenie

Podľa článku 15 môžu byť na území Spolkovej republiky Nemecko doručované iba také písomnosti, pre ktoré takéto priame doručovanie výslovne pripúšťa aj nemecké občianske procesné právo (§ 166 ods. 2 OSP). Žaloba týmto spôsobom doručená byť nemôže. V priamom styku je prijateľné napríklad doručenie exekučných titulov podľa § 750 OSP, doručenie exekučných listín podľa § 794 ods. 1 č. 5, 797 OSP, rozhodnutia o nariadení arestatória podľa § 922 ods. 2 OSP a doručenie predbežných opatrení podľa §§ 935, 936 ZPO. Prijateľné priame doručenie podrobne upravujú §§ 191 a nasl. OSP.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Nemecké súdy môžu rozhodnúť o právnom spore v prípade splnenia podmienok článku 19 ods. 2, ak boli predvolanie alebo iná rovnocenná písomnosť v Spolkovej republike Nemecko doručené uverejnením.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty v zmysle článku 19 ods. 4 nie je možné podať po uplynutí roka počítajúc od konca zmeškanej lehoty.

Posledná aktualizácia: 30/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.