Doručovanie písomností

Grécko

Autor obsahu
Grécko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Spôsoby doručovania písomností, ktoré sú k dispozícii: doručenie poštou.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Okrem gréckeho jazyka možno na vyplnenie formulára použiť anglický alebo francúzsky jazyk.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ηellenic Ministry of Justice, Transparency and Human Rights

Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv

Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases

Oddelenie medzinárodnej súdnej spolupráce v občianskych a trestných veciach

96 Mesogion Av.

Mesogeíon 96

11527 Athens, Greece

11527 Atény, Grécko

Telephone/Τelefón: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312

Fax: +30 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

článok 4 - odosielanie písomností

Okrem gréckeho jazyka Grécko povoľuje vyplnenie formulára žiadosti aj v anglickom a francúzskom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Grécko nemá v úmysle sa odchýliť od článku 9 ods. 1 a 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Okrem gréckeho jazyka Grécko povoľuje vyplnenie formulára žiadosti aj v anglickom a francúzskom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Od 1. augusta 2013 sa na doručenie prostredníctvom prokuratúry uplatňuje poplatok vo výške 50 EUR.

Platba sa uskutočňuje bankovým prevodom v prospech „Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights“ (Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv) na tento bankový účet:

Bank of Greece

Číslo bankového účtu: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Kód SWIFT: BNGRGRAA

Všetky žiadosti o doručenie v súlade s článkom 4 nariadenia sa musia riadiť predpísaným postupom. Žiadosti, ku ktorým nie je pripojené príslušné potvrdenie o bankovom prevode, budú vrátené bez spracovania.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Grécko nepovoľuje doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností na svojom území v súlade s odsekom 1 tohto článku, s výnimkou prípadov, keď sa tieto písomnosti majú doručiť štátnym príslušníkom odosielajúceho členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Grécko nemá žiadne námietky proti uplatňovaniu tohto článku.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sú grécke súdy povinné vydať rozsudok za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty podľa odseku 4 možno podať v lehote do troch rokov od vynesenia rozsudku.

Posledná aktualizácia: 19/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.