Doručovanie písomností

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

V Maďarsku je vysielajúcim orgánom

  • súd, na základe ktorého postupu bol použitý dokument vytvorený,v prípade súdnych písomností,
  • v prípade dokumentov vytvorených počas notárskeho konania, to je postup notára, na základe ktorého bol dokument vytvorený a
  • v prípade mimosúdnych písomností to je ministerstvo, v ktorého kompetencii je súdny systém.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

V Maďarsku je prijímajúcim orgánom

  • okresný súd s právomocou podľa adresy trvalého pobytu adresáta (lakcím szerint illetékes járásbíróság), v Budapešti Centrálny okresný súd v Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság) a
  • maďarská asociácia súdnych exekútorov.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Prijímajúci orgán príjme dokumenty zaslané poštou, faxom alebo elektronicky.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Maďarčina, nemčina, angličtina, francúzština.

článok 3 - ústredný orgán

V Maďarsku sa úlohy ústredného orgánu vykonávajú ministerstvom, v ktorého kompetencii je súdny systém.

Ministerstvo spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium)

Útvar pre medzinárodné právo súkromné (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu

Jazyky: maďarčina, nemčina, angličtina, francúzština.

článok 4 - odosielanie písomností

Okrem maďarčiny sa akceptuje aj nemčina, angličtina a francúzština.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V Maďarsku sa neuplatňuje.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Okrem maďarčiny sa akceptuje aj nemčina, angličtina a francúzština.

článok 11 - náklady doručenia

Doručovanie písomností súdmi je bezplatné.

Doručovanie písomností súdnym exekútorom je spoplatnené sumou 7 500 HUF. Tento poplatok sa musí uhradiť vopred bankovým prevodom na nižšie uvedené číslo účtu a potvrdenie o prevodnom príkaze musí byť priložené k žiadosti.

  • Majiteľ účtu: maďarská asociácia súdnych exekútorov
  • Banka: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Do poznámky prosím napíšte: KU2-referenčné číslo žiadosti, meno adresáta.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Doručovacia služba sa podľa článku 13 vzťahuje iba na Maďarsko, a to iba ak je adresát občanom vysielajúceho členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Doručovacia služba sa podľa článku 15 nariadenia vykonáva v Maďarsku v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú doručovanie súdnymi exekútormi.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Ak sú splnené všetky podmienky článku 19 ods. 2., môžu maďarské súdy v niektorých takýchto prípadoch vydať rozsudok.

Lehota na podanie žiadosti podľa článku 19 ods. 4 je v Maďarsku jeden rok.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.