Doručovanie písomností

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné prostriedky na prijímanie: pošta.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Tlačivo možno vyplniť v týchto jazykoch: taliančina, francúzština, angličtina

článok 3 - ústredný orgán

Centrálnym orgánom je Centrálny úrad súdnych vykonávateľov na Rímskom odvolacom súde.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumenty, ktoré treba úradne doručiť v Taliansku, musia byť zaslané poštou a vrátia sa zasielateľskej inštancii takým istým spôsobom.

Znalosť jazykov: taliančina, angličtina a francúzština.

článok 4 - odosielanie písomností

Taliansko bude prijímať štandardné tlačivá žiadosti, ktoré sú vyplnené taliansky, anglicky alebo francúzsky.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Neuplatňuje sa žiadna derogácia.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Taliansko bude prijímať potvrdenia vyplnené okrem taliančiny v angličtine alebo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Momentálne sa neuvažuje o účtovaní poplatkov za doručovanie písomností pochádzajúcich zo zahraničia.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Taliansko je proti úradnému doručovaniu súdnych písomností osobám so sídlom v inom členskom štáte priamo diplomatickými alebo konzulárnymi zmocnencami (okrem prípadu, keď sa písomnosť doručuje štátnemu príslušníkovi Talianska s trvalým pobytom v inom členskom štáte).

Taliansko je proti úradnému doručovaniu súdnych písomností diplomatickými alebo konzulárnymi zmocnencami členského štátu osobám s trvalým pobytom v Taliansku, okrem prípadu, keď písomnosť treba doručiť štátnemu príslušníkovi príslušného členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Neexistuje nič, čo by bránilo akejkoľvek osobe zainteresovanej na súdnom konaní doručiť súdne písomnosti priamo prostredníctvom príslušných štátnych úradníkov členského štátu-prijímateľa.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Taliansko nemá v úmysle urobiť vyhlásenia ustanovené v odsekoch 2 a 4.

Posledná aktualizácia: 01/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.