Doručovanie písomností

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Na základe zmien lotyšského Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums), ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2019, boli zavedené zmeny týkajúce sa doručovania zahraničných súdnych a mimosúdnych písomností v Lotyšsku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000. Ústredným orgánom, ktorý prijíma a vybavuje žiadosti o doručovanie zahraničných písomností, je teraz Rada lotyšských súdnych exekútorov (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Okrem toho bol za každú žiadosť o doručenie písomnosti stanovený poplatok vo výške 113,97 EUR (vrátane DPH). Platba sa musí uskutočniť bankovým prevodom, pričom osoba, ktorá uhrádza paušálnu sumu za doručovanie písomností, hradí aj bankové poplatky.

Príslušným ústredným orgánom je:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Rada lotyšských súdnych exekútorov)

(zo 16. decembra 2019) Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Telefón: (+371) 67290005; Fax: (+371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Údaje o bankovom účte

Registračné číslo: 90001497619

Sídlo na adrese: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Swift Code: HABALV22

Účely platby: Údaje o adresátovi

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Lotyšsko akceptuje poštou doručené žiadosti ostatných členských štátov o doručenie písomností a osvedčení o doručení písomností.

Oznámenia prostredníctvom ďalších vzorových tlačív stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 sa môžu predložiť aj prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii príslušnému lotyšskému súdu.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

V Lotyšsku sa okrem vzorových tlačív v lotyštine prijímajú aj tlačivá vyplnené v angličtine.

článok 3 - ústredný orgán

Príslušným ústredným orgánom je Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Rada lotyšských súdnych exekútorov)

(zo 16. decembra 2019) Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Telefón: (+371) 67290005; Fax: (+371) 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

článok 4 - odosielanie písomností

V Lotyšsku sa prijíma žiadosť o doručovanie písomností, ktorá bola vypracovaná prostredníctvom vzorového tlačiva stanoveného v prílohe I k nariadeniu, ak sa predloží v lotyštine alebo angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Podľa článku 56.1 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku po doručení súdnych písomností v súlade s postupom podľa článku 56, s výnimkou postupu stanoveného v odseku 9 uvedeného článku, sa osoba považuje za informovanú o čase a mieste konania súdneho vypočutia alebo procesného konania, prípadne o obsahu príslušnej písomnosti, a súdne písomnosti sa považujú za doručené:

1. v deň, keď ich príslušná osoba prijala v súlade s článkom 56 ods. 3, 7 alebo 8 Občianskeho súdneho poriadku;

2. v deň, keď ich osoba odmietla prijať (článok 57);

3. siedmy deň od odoslania písomností, ak boli zaslané poštou;

4. tretí deň od odoslania písomností, ak boli zaslané e-mailom;

5. piaty deň od odoslania, ak sa oznámenie podáva elektronicky.

V súlade s odsekom 2 uvedeného článku skutočnosť, či súdne písomnosti boli doručené na nahlásené miesto bydliska fyzickej osoby, na ďalšiu nahlásenú adresu, adresu, ktorú fyzická osoba uviedla na účely komunikácie so súdom, alebo do sídla právnickej osoby, a skutočnosť, či bolo oznámenie o doručení prevzaté na pošte alebo či sa písomnosti vrátili, nemajú ako také vplyv na to, že súdne písomnosti boli oznámené. Adresát môže poprieť predpoklad, že písomnosti boli doručené siedmy deň od odoslania, ak boli zaslané poštou, alebo tretí deň od odoslania, ak boli zaslané e-mailom alebo oznámené elektronicky, a to uvedením objektívnych dôvodov, ktoré adresát nemohol ovplyvniť a ktoré adresátovi zabránili prevziať písomnosti na uvedenej adrese.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

V Lotyšsku sa prijíma osvedčenie o doručení písomností, ktoré bolo vypracované prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I k nariadeniu, ak sa predloží v lotyštine alebo angličtine.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V Lotyšsku sa dokumenty doručujú v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. a) nariadenia, pričom za každú žiadosť o doručení písomnosti sa účtuje poplatok vo výške 113,97 EUR (vrátane DPH). Platba sa musí uskutočniť bankovým prevodom, pričom osoba, ktorá uhrádza paušálnu sumu za doručovanie písomností, hradí aj bankové poplatky.

Údaje o bankovom účte

Registračné číslo: 90001497619

(zo 16. decembra 2019) Sídlo na adrese: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Swift Code: HABALV22

Účely platby: Údaje o adresátovi

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Lotyšsko namieta proti doručovaniu písomností podľa článku 13 ods. 1 nariadenia okrem prípadov, keď sa písomnosti doručujú štátnym príslušníkom predmetného členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Podľa právnych predpisov sa v Lotyšsku nepovoľuje doručovanie písomností podľa článku 15 nariadenia.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Napriek ustanoveniam článku 19 ods. 1 nariadenia súd alebo sudca v Lotyšsku môže vydať rozsudok, aj keď nedostal osvedčenie o doručení alebo oznámenie o doručení, ak boli splnené podmienky stanovené v článku 19 ods. 2 nariadenia. V Lotyšsku nie je určená lehota, po ktorej žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty nie sú akceptované, ak boli splnené podmienky stanovené v článku 19 ods. 4 nariadenia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Lotyšská republika sa riadi dvomi dohodami, ktoré uzavrela:

1. Dohodou medzi Lotyšskou republikou a Poľskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach;

2. Dohodou o právnej pomoci a právnych vzťahoch medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.