Doručovanie písomností

Litva

Autor obsahu
Litva

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Všetky všeobecné súdy Litovskej republiky, ktoré sa zaoberajú občianskoprávnymi a obchodnými vecami, sú oprávnené odosielať písomnosti cudziemu štátu v súlade s nariadením (ES) č. 1393/2007 a Haagskym dohovorom z roku 1965.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Orgán, ktorý je určený ako orgán príslušný na prijímanie žiadostí o doručovanie písomností od iných členských štátov v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1393/2007, je litovská komora súdnych úradníkov.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Súdne a mimosúdne písomnosti sa môžu prijať poštou a faxom.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Litva prijíma tlačivá vyplnené v litovčine a angličtine.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom na vykonávanie funkcií podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1393/2007 je Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 2662984,

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854,

E-mail: rastine@tm.lt

článok 4 - odosielanie písomností

Litovská republika prijíma vzorové tlačivá stanovené v prílohe I k nariadeniu v litovčine a angličtine.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Právne predpisy v Litve nestanovujú osobitné lehoty na doručovanie písomností.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Litovská republika prijíma vzorové tlačivá stanovené v prílohe I k nariadeniu v litovčine a angličtine.

článok 11 - náklady doručenia

Litovská republika účtuje poplatok za doručovanie podľa článku 11 ods. 2 písm. a) nariadenia vo výške 110 EUR.

Tento poplatok by sa mal uhradiť na účet prijímajúceho orgánu, t. j. litovskej komory súdnych úradníkov.

Lithuanian Chamber of Bailiffs

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Banka: Luminor Bank AB, kód banky 40100, SWIFT kód AGBLLT2X, číslo účtu: LT92 4010 0424 0031 5815, kód právnickej osoby 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že namietajú proti doručovaniu písomností v rámci svojho územia spôsobom opísaným v článku 13, pokiaľ sa písomnosti nemajú doručiť štátnemu príslušníkovi štátu, v ktorom sa písomnosti vypracovali.

článok 15 - priame doručenie

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že doručovanie písomností spôsobom opísaným v článku 15 v Litve nie je dovolené.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že litovské súdy môžu vydať rozsudok, aj keď nedostali osvedčenie o doručení alebo oznámenie o doručení, ak boli splnené podmienky stanovené v článku 19 ods. 2 nariadenia.

Orgány Litovskej republiky uvádzajú, že žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 nariadenia, sa neprerokujú, ak sú podané viac ako jeden rok po dátume vydania rozsudku.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Litva neuzavrela žiadne dohody ani dojednania s inými členskými štátmi na ďalšie urýchlenie alebo zjednodušenie odosielania písomností podľa článku 20 ods. 2.

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.