Doručovanie písomností

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Vo veci doručovania písomností sú príslušní súdni úradníci.

Súdneho úradníka môžete vyhľadať na tejto stránke:

http://www.huissier.lu/members.php

Vo veci oznamovania písomností sú príslušní súdni tajomníci.

Informácie nájdete na tejto stránke:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdneho úradníka môžete vyhľadať na tejto stránke:

http://www.huissier.lu/members.php

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Prostriedky na prijímanie písomností:

pošta, elektronická pošta, fax, telefón.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Francúzsky a nemecký jazyk.

článok 3 - ústredný orgán

Ústredným orgánom je Generálna prokuratúra pri Najvyššom súdnom dvore.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Poštová adresa: L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Fax (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Jazykové znalosti: francúzsky a nemecký jazyk.

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

článok 4 - odosielanie písomností

Luxembursko akceptuje formulár žiadosti (vzorový formulár) vyplnený okrem francúzskeho aj v nemeckom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V prípade Luxemburska platí, že v súlade s jeho právnymi predpismi musí byť písomnosť doručená v určenej lehote podľa článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007.

V prípade doručenia písomnosti, doručovateľ musí v zázname o doručení uviesť dátum doručenia, ktorý zodpovedá dňu odovzdania písomnosti adresátovi, doručenia do bydliska adresáta, alebo dňu uloženia písomnosti v bydlisku adresáta.

Ak adresát odmietne prijať kópiu písomnosti, ktorá sa mu má doručiť, súdny úradník to uvedie v zázname o doručení. V takom prípade sa písomnosť považuje za doručenú v deň jej predloženia adresátovi.

Ak osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, nemá známe miesto bydliska ani pobytu, súdny úradník vypracuje zápisnicu, v ktorej opíše kroky uskutočnené s cieľom nájsť adresáta písomnosti. Vypracovanie zápisnice sa považuje za doručenie.

V prípade oznámenia písomnosti, Luxembursko uplatňuje systém dvoch dátumov.

V skutočnosti sa dátum, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k odosielateľovi písomnosti, líši od dátumu, ktorý sa berie do úvahy vo vzťahu k adresátovi písomnosti.

Pokiaľ ide o odosielateľa, dátum odoslania platí ako dátum oznámenia.

Pokiaľ ide o adresáta, dátum odovzdania platí ako dátum oznámenia.

Ak adresát odmietne prijať doporučený list, poštový úradník to uvedie v doručenke a doporučený list spolu s doručenkou vráti. V takom prípade sa písomnosť považuje za oznámenú v deň predloženia doporučeného listu adresátovi.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Luxembursko akceptuje formulár osvedčenia vyplnený okrem francúzskeho aj v nemeckom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Výška jednorazového fixného poplatku je stanovená na 138 eur.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Luxembursko vyhlasuje, že je proti tomu, aby jeho diplomatickí zástupcovia a konzulárni úradníci priamo na území iného členského štátu doručovali alebo oznamovali súdne a mimosúdne písomnosti.

Luxembursko tiež vyhlasuje, že je proti tomu, aby diplomatickí zástupcovia a konzulárni úradníci iných členských štátov využívali túto možnosť na jeho území, pokiaľ písomnosti nie sú určené na doručenie štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

článok 15 - priame doručenie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Luxembursko akceptuje priame doručenie v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1393/2007.

Ministerstvo spravodlivosti nemá v tejto veci žiadnu právomoc. Na ministerstvo spravodlivosti sa neposielajú žiadne zásielky ani dokumenty týkajúce sa doručovania písomností.

Vo veci doručovania písomností sú príslušní súdni úradníci.

Súdny úradník v prijímajúcom štáte nezodpovedá za správnosť formy a obsahu písomnosti, ktorú mu zaslala priamo dotknutá osoba. Je zodpovedný iba za formálne náležitosti a spôsoby doručenia, ktoré uplatní v prijímajúcom štáte.

Súdneho úradníka môžete vyhľadať na tejto stránke:

http://www.huissier.lu/members.php

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Luxembursko vyhlasuje, že bez ohľadu na ustanovenia článku 19 ods. 1 môžu jeho sudcovia rozhodnúť o tom, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 2.

V zmysle článku 19 ods. 4 Luxembursko uvádza, že pri žiadosti o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty môže vyhlásiť, že ju neprijme, ak nebola podaná v primeranej lehote, ktorú určí sudca, od okamihu, keď sa dotknutá osoba dozvedela o rozhodnutí, alebo od okamihu, keď pominula nemožnosť konať, pričom nemôže byť podaná neskôr ako jeden rok po doručení rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

/

Posledná aktualizácia: 12/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.